st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
23 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.2
 

2. Τί τὸ τῆς Τροίας πάθος ὑπὸ / Ἑλλήνων ἁλούσης; Τί τὸ Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ πλειόνων τε καὶ πολλάκις τοῦτο παθούσης; Τί τὸ ἑτέρων σεισμῷ καὶ πυρὶ καὶ στάσεσι καὶ πολέμοις άπολομένων πρὸς τὰ παρόντα δεινά ; Κἂν αἱ τραγῳδίαι τοῦ πάθους ἡττήθησαν. Κἂν οἱ προφήται τὴν συμφορὰν ὀδυρόμενοι τῆς κατοχής ἑπεσχέθησαν" αἱ μὲν γάρ ειχον ἀναφερειν τά γεγονότα προς αμαρτίας μεγάλας καὶ προσεχείς, ών ἡ μνήμη τους λυπηρούς λογισμούς έκκρούειν οιδε, τὸ μὴ αδίκως παθεῖν υποβάλλουσα" δέ, άρα τί τοσούτον ἡμάρτηται; Τίς αυτή πονηρός δαίμων ἑβάσκηνε τῆς ευδαιμονίας ; Τίς ἑς τοσούτον ήρμενην καϊ μικρού τών νεφελών παραφαύουσαν, ες τοσούτον βάραθρον ώσε κατενεγκών; Οὑ τῆ ευσέβεια διαφέρουσα τών άλλων υπήρχε, πάσης αιρετικής άπείρατος λύμης εις δεῦρο καὶ την Παύλου παρακαταθήκην επακριβώς διασώζουσα ; Οὐ την εἰς τὰ θεῖα τιμὴν καὶ αἰδῶ καὶ τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας, ὅσοι τε τοῦ ἱερατικοῦ καὶ ὅσοι μοναχικοί καταλόγου, καὶ τοὺς οἰκείους ποιμένας μάλιστα μηδεμιᾷ τῶν πρωτείων παραχωροῦσα ; Τί δὲ οὐκ εὐλαβείας αὐτῇ ἔμελε καὶ άρετῆς ἁπάσης καὶ άνδράσιν ἁγίοις ἐκόμα καὶ Θεῷ φίλοις ; Οὐ λέγω τοὺς πάλαι καὶ ἐκ μακρῶν τῶν χρόνων, ὡν καὶ τἁ λείψανα καὶ οἱ τάφοι θαυμάτων πηγαὶ καὶ μύρων καὶ ἰαμάτων, καὶ ὀνόματα μόνα μεγάλα / δύναται πρὸς ὠφέλειαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄχρι νῦν περιόντας. Οὐ τῷ μεγάλῳ μάρτυρι, τῷ ἑαυτῆς γεννήματι καὶ προστάτη καὶ πολιούχῳ τοσοῦτον ἐθάρρει, τῇ πείρᾳ μαθοῦσα πολλάκις τὴν αὐτοῦ δύναμιν, ὡς μὴ ὅτι προστασίας ἑτέρας οὐδέν τι δεῖσθαι νομίζειν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων δι' αὐτοῦ προστατεῖν δύνασθαι; Ὢ πόσους τῷ Θεῷ παρέστησε σεσωσμένους ἡ νῦν ἀπωλείᾳ παραδοθεῖσα ; Πόσα τὡν ἑαυτῆς τέκνων τῆ ἄνω Ἱερουσαλὴμ προέπεμψε, τῆ ἀληθινῆ πατρίδι τῶν σῳζωμένων, ἡ νῦν διεσπαρμένη καὶ ἐρριμμένη; Πόσους αἰχμαλώτους ἐρρύσατο, πανταχόθεν εἰς αὐτὴν καταφεύγοντας, ἡ νῦν ἀνηλεῶς ἐκτριβεῖσα; Καλἀ γε αὐτῇ τὰ τῆς ευσέβειας επιχειρα και πρεπουσαι των υπερ αρετῆς πόνων αἱ ἀντιδόσεις. Ἑξέστην, αδελφοί, τῶν υγιών λογισμών καϊ παρηνέχθην ἐτἐρωσε τών αρρήτων τοῦ Θεοῦ κριμάτων ἐπιβατεῦσαι τολμήσας, οἷς ὁ προσβλἐπειν ἐπιχειρῶν ὅμοιόν τι πἀσχει τῷ πρὸς τὸν ἤλιον ἀτενὲς ἐνορῶντι καὶ ὁ διερευνᾶσθαι τολμών τῷ καθ' ὐδάτων άπειρων χορεύοντι. Θαύμαστὸν δὲ οὐδὲν εἰ καὶ μανείη τις ἐς τὸ παντελὲς ἐπὶ τοιαύτη πάθους υπερβολή.

2. Τί κι ἂν ἁλώθηκε ἡ Τροία ἀπό τοὺς Ἕλληνες παθαίνοντας πολλά; Τί κι ἂν ἡ Ἱερουσαλήμ ἔπαθε τὸ ἴδιο ἀπό περισσοτέρους καὶ πολλές φορές; Τί κι ἂν ἄλλες πόλεις χάθηκαν ἀπό σεισμὸ καὶ φωτιά καὶ ἐπαναστάσεις καὶ πολέμους, ἐμπρός στὰ σημερινὰ δεινά; Ἐδῶ ἀκόμη καὶ οἱ τραγωδίες φάνηκαν κατώτερες ἀπὸ τὸ πάθημα αὐτό. Ἀκόμη καὶ οἱ προφῆτες, ἂν καὶ ὀδύρωνται γιὰ τὶς συμφορές, τὶς ξεπέρασαν. Διότι οἱ τραγῳδίες μποροῦσαν νά ἀναφέρουν τὰ γεγονότα σὲ ἁμαρτίες μεγάλες καὶ συνεχεῖς, τῶν ὁποῖων ἡ μνήμη γνωρίζει νὰ ἀποκρούῃ τοὺς λυπηροὺς λογισμοὺς ὑποβάλλοντας τὴν ἰδέα νὰ μὴν πάσχῃ κανεὶς ἄδικα. Σ' αὐτήν ὅμως (τήν πόλη) ποιὰ ὑπῆρξε ἡ τόσο μεγάλη ἁμαρτία; Ποιὸς πονηρὸς δαίμονας βάσκανε τὴν εὐτυχία της; Ποιὸς τὴν ἔσπρωξε καὶ τὴν ἔρριξε σὲ τόσο μεγάλο βάραθρο αὐτὴν ποὺ τόσο πολὺ ὑψώθηκε καὶ γιά λίγο θ' ἄγγιζε τὰ σύννεφα; Δὲν διέφερε στὴν εὐσέβεια ἀπὸ τὶς ἄλλες πόλεις, χωρὶς νὰ πειράζεται ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἱρετική προσβολὴ ἕως σήμερα, διασώζοντας τὴν παρακαταθήκη τοῦ Παύλου ἐπακριβῶς; Καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὴν τιμὴ τῶν θείων καὶ τὴν εὐλάβεια καὶ τοὺς ἱερούς ἄνδρες, ὅσους ἀπό αὐτούς ἀνῆκαν στὸ ἱερατεῖο καὶ ὅσους ἦταν μοναχοί, καὶ τοὺς δικούς της ἰδιαίτερα ποιμένες, σὲ καμιὰ ἄλλη πόλη δὲν παραχωροῦσε τὰ πρωτεῖα (3). Ποιὰ εὐλὰβεια καὶ ποιὰ γενικὰ ἀρετὴ δὲν ἐνδιέφερε τὴν πόλη αὐτὴ ποὺ εἶχε πολλοὺς ἄνδρες ἁγίους καὶ θεοφιλεῖς; Δὲν ἐννοῶ αὐτοὺς ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τοὺς μακρινοὺς χρόνους, τῶν ὁποίων καὶ τά λείψανα καὶ οἱ τάφοι εἶναι πηγὲς θαυμάτων και μὺρων και ἰαμάτων καὶ τῶν ὁποίων καὶ μόνα τά ὀνόματα μποροῦν νά ὠφελήσουν πολύ, ἀλλὰ καὶ ὅσους ζοῦν μέχρι σήμερα. Στὸν ἴδιο μεγάλο μάρτυρα, πού αὐτή γέννησε καὶ ἔχει προστάτη καὶ πολιοῦχο, δὲν εἶχε τόσο πολὺ θάρρος, ἐπειδὴ ἤξερε ἀπὸ τὴν πεῖρα πολλὲς φορὲς τὴν δύναμή του, ὥστε νὰ μὴ νομίζῃ ὅτι χρειάζεται καθόλου ἄλλη προστασία, ἀλλά ὅτι μπορεῖ νά προστατεύῃ καὶ ἄλλους δι' αὐτοῦ; Ὤ, πόσους ἀνθρώπους παρέστησε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σωσμένους αὐτή ή πόλη ποὺ παραδόθηκε τώρα στὴν ἀπώλεια; Πόσα ἀπὸ τὰ τέκνα της συνώδευσε στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, τήν ἀληθινή πατρίδα τῶν σωζωμένων, αὐτή πού σήμερα ἔχει διασπαρῆ καὶ διασκορπιστῆ; Πόσους αἰχμαλώτους ἔσωσε, ποὺ κατέφυγαν σ' αὐτήν ὰπὸ παντοῦ, αὐτή ποὺ τώρα εἶναι αἰχμὰλωτη καὶ καταπατημένη; Πόσους ελέησε αὐτή ποὺ τώρα ἔχει συντριβῆ χωρὶς ἔλεος (4); Βέβαια εἶναι καλὰ γι' αὐτήν τὰ ἐπακόλουθα τῆς εὐσεβείας καὶ πρέπουσες οἱ άνταποδόσεις τῶν κόπων ὑπὲρ τῆς ἀρετής. Ξέφυγα, ἀδελφοί, ἀπὸ τὰ σωστὰ λογικά μου καὶ παραφέρθηκα, ὅταν τόλμησα νὰ εἰσβάλω ἀπὸ άλλη μεριὰ στὰ ἄρρητα κρίματα τοῦ Θεοῦ, στὰ κρίματα τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος πού ἐπιχειρεῖ νὰ βλέπῃ ἀπέναντί του πάσχει ὅμοια μέ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐνατενίζει τὸν ἥλιο, και αὐτὸς ποὺ τολμᾷ νὰ τὰ ἐξερευνᾷ πὰσχει ὅμοια μέ τὸν ἄνθρωπο ποὺ χορεύει ἐπάνω σέ ἄπειρα ὕδατα. Καὶ δέν εἶναι καθόλου ἀξιοθαύμαστο ἂν κάποιος ἔχῃ τρελαθῆ ἐντελῶς ἐξαιτίας τοῦ μεγέθους τοῦ παθήματος.

3. Ὁ άγιος Μάρκος συμφωνεί στό σημείο αυτό μέ τόν άγιο Συμεών, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ποϋ γράφει: «ή γάρ τών Θεσσαλονικέων ώς άκρόπολίς τις καί φρουρός τών περί ταύτην έστί και τής βασιλίδος αυτής πόλεως έρει¬σμα τε και συνεργός»[Balfour D., Politico-Historical Works of Symeon Arch­bishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Critical Greek text with introduction and commentary, Βιέννη 1979, σ. 63]. Και κατωτέρω: «ή πόλις αύτη κεφάλαιον τής ευσέβειας άπ' αρχής έστι μετά τήν πρώτη και βασιλίδα» (αυτόθι, σ. 89).

4. Σχετικώς μας πληροφορεί ό άγιος Συμεών: «φυλάσσει τους ένταϋθα χριστιανούς, φυλάσσει τούς έν τή δύσει διά ταύτην γάρ άνέσεώς τίνος άπολαύουσι, φυλάσσει τούς έν τοϊς νήσοις, βοηθεί και τή βασιλίδι τών πόλεων καί τής Ὁρθοδοξίας χείρ έστι και αγαθή συνεργός» (αυτόθι, σ. 73).

Σελ.   1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010