st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.12
 
12. Ἃ δὲ ἡμῖν καὶ πρὸς / παραμυθίαν ἔσται τῶν γεγονότων καὶ πρὸς τὴν ἡμῶν αὐτῶν φυλακήν, ἂν ἐθέλωμεν, ταῦτα καὶ ἀλλήλοις διαλεγώμεθα καὶ ποιῶμεν˙ καὶ καθάπερ οἱ ἰατροὶ τὴν τοῦ κακοῦ ῥίζαν καὶ ἀφορμὴν ἀνελόντες ἢ γεγονὸς τὸ νόσημα συνεξέκοψαν, εἰ μήπω προεφυλάξαντο, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἡμῖν ὁμόσε τῇ τῶν κακῶν ἀρχηγῷ τῇ ῥαθυμίᾳ ἰτέον καὶ διπλοῖς οὖσι διπλῆν τὴν θεραπείαν ἐπιδεικτέον, τὰ μὲν τῆς ψυχῆς ἐπιμελομένοις ὅπως ὡς μάλιστα τὸν ἀνθρώπῳ πρέποντα καὶ Θεῷ φίλον βιῴη βίον ἀπορριψαμένη τὰς ἀρχαίας κηλῖδας, τὰ δὲ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὅπως ἀκινδυνώτατά τε καὶ ἀσφαλέστατα ἔχοιεν. Ἔστι δὲ τούτων τὸ πλεῖστον μέρος, ὡς ἔγωγε οἶμαι, μᾶλλον δὲ καὶ τὸ πᾶν, ἐν τοῖς τῆς πόλεως τείχεσι˙ πρὸς γὰρ τὴν τῶν ἐχθρῶν δύναμιν οὕτως ἀνυπόστατον γενομένην, οὐδενὶ τῶν ἁπάντων ἡμῶν ὑπάρξει διαγωνίσασθαι τοῦ καιροῦ καλοῦντος, ὅτι μὴ τῇ τούτων ὀχυρότητι σὺν Θεῷ πιστεύοντας. Τοῦτο τοίνυν ἅπαντες μὲν συνορῶσι, συντελοῦσι δ' οὐδὲν μᾶλλον ἀλλ' οὕτως ἐσμὲν ἀνόητοι καὶ τῶν κοινῇ πᾶσιν ἐγνωσμένων ἀνεπιγνώμονες, ὥστ' οἴεσθαι δεῖν ἕκαστος τὰ αὐτοῦ πράττειν μᾶλλον ἐν οὕτω χαλεποῖς τοῖς καιροῖς ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος προνοεῖν˙ καὶ ὁ μέν τις ἡμῶν ἐμπορίᾳ προστέτηκε καὶ τὸν πλοῦτον αὔξει σπουδαῖς ἁπάσαις, / ὁ δὲ ἀναλὡμασι ματαίοις ἐνασχολεῖται ἢ οἰκοδομῶν φιλοτίμως, οὐ κατά χρείαν, ἢ γυναικείαις ἐπιθυμίαις ὑπηρετούμενος καὶ πολυτελεῖς τινας κόσμους αὐταῖς συντιθείς. Τίσιν οἰκοδομήσομεν, εἰπέ μοι, ἢ θησαυρίσομεν, τῶν τειχῶν τῆς πόλεως οὕτω πολλαχόθεν διερρωγότων; Μέχρι πότε ἀνακεισόμεθα; Μέχρις ἂν καὶ ἡμῶν ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπιστῇ τὸ δεινόν ; «Ὀλολυζέτω πίτυς, ὅτι πέπτωκε κέδρος», τοῖς τῶν ἄλλων κακοῖς παιδευόμεθα. Φασί ποτε τὰς γυναῖκας ἐπὶ πολλῶν ἔργων ἱερῶν τε καὶ δημοσίων οὕτω δή τι μεγάλοψύχως καὶ φιλοτίμως τὸν ἑαυτῶν κόσμον ἅπαντα συνεισενεγκεῖν, ὡς ἐξ αὐτοῦ μόνου τὸ ἔργον συντελεσθῆναι κἀκείναις ὄνομα μέγα περιγενέσθαι. Τί δὴ οὖν τούτου κάλλιον ἔργον ὑμῖν, ὦ γυναῖκες, ἱερόν τε ὁμοῦ καὶ δημόσιον; Οὐ πάντα μὲν ἱερὰ περιέχει, πάντας δὲ οἴκους ἰδιωτικούς τε καὶ δημοσίους ἐμπεριείληφεν; Τί οὐκ ἐκείναις μιμεῖσθε, καιρόν ἔχουσαι, ἢ τὰ αὐτὰ ταῖς Θετταλαῖς παθεῖν ἀναμένετε και τῇ πείρᾳ μαθεῖν ὅσον δεινὸν ὑστεροβουλία καὶ τὸ μὴ τοῖς προειληφόσιν ὑποδείγμασι σωφρονίζεσθαι; Μόλις ἂν εἰ καὶ τοῖς χιτῶσιν ἐξεφορεῖτε τὸν χοῦν, ὃ λέγονταί τίνες Ἰουδαίων γυναῖκες ποιῆσαι, μέγα τι ποιεῖν ᾤεσθε. «Τάδε λέγει Κύριος», Ἠσαΐας φησὶν ὁ μέγας ἐπὶ τὰς ἀρχούσας θυγα/τέρας Σιών, «ἀνθ' ὧν ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν, σύρουσαι τοὺς χιτῶνας καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι», δώσω αἰσχύνην εἰς τὴν δόξαν αὐτῶν καὶ ὅσα ἑξῆς, ἃ λέγειν μὲν ἐπαχθὲς ἴσως, αὐτῇ δὲ πείρᾳ πολλαὶ καὶ νῦν μεμαθήκασι. 12. Και αυτά πού είναι κατάλληλα προς παρηγοριά μας γιά τά γεγονότα και, άν θέλουμε, γιά τήν δική μας προφύλαξη, αυτά άς συζητούμε μεταξύ μας και άς τά εκτελούμε. Και όπως οί γιατροί αποσπούν τό κακό άπό τήν ρίζα του και τήν αφορμή του ή, εφόσον δημιουργηθή τό νόσημα, τό θεραπεύουν τελείως, έάν δέν πήραν τά κατάλληλα μέτρα ώς τώρα, μέ τον ίδιο τρόπο άς πάμε νά συναντήσουμε τήν αρχηγό τών κακών ραθυμία και, καθώς είμαστε διπλοί, άς επιδείξουμε διπλή τήν θεραπεία: σέ δ,τι άφορα τήν ψυχή, νά φροντίσουμε γιά νά ζήση βίο όσο τό δυνατόν αρμόζοντα στον άνθρωπο και στον Θεό αγαπητό, αφού καθαριστή άπό τις παλιές κηλίδες. Ενώ σέ δ,τι άφορα τά πολιτικά πράγματα άς φροντίσουμε ώστε νά είναι όσο τό δυνατό πιο ακίνδυνα και ασφαλή. Τό πιο μεγάλο μέρος άπό αυτά, ή μάλλον τό πάν, νομίζω ότι εξαρτάται άπό τά τείχη τής πόλεως. Διότι εναντίον τής δυνάμεως τοΰ εχθρού, πού έγινε τόσον ακαταμάχητη, κανένας μας δέν θά μπόρεση νά ανταγωνιστή, όταν έρθη ό καιρός, παρά μόνον μέ τήν οχυρωματική δύναμη (τών τειχών) μαζί μέ τήν πίστη στον Θεό. Αυτό βέβαια όλοι τό βλέπουν, άλλ' όμως δέν συντελούν καθόλου (στήν πραγματοποίηση του). Είμαστε τόσον ανόητοι και αδύναμοι ν' αντιληφθούμε αυτά πού είναι γνωστά σέ όλους, ώστε νά νομίζουμε ότι ό καθένας πρέπει νά άσχολήται μέ τις υποθέσεις του μάλλον, σέ καιρούς τόσο δύσκολους, παρά νά προνοή γιά τό κοινό συμφέρον. Και άλλος άπό εμάς είναι προσκολλημένος στο εμπόριο και αυξάνει τον πλούτο του μέ κάθε σπουδή, άλλος ασχολείται μέ μάταια πράγματα ή μέ οικοδομές επιδεικνύοντας φιλοτιμία, χωρίς όμως νά είναι αυτές αναγκαίες, άλλος υπηρετεί γυναικείες επιθυμίες και τις προσφέρει πολυτελή κοσμήματα. Γιά ποιους θά κάνουμε οικοδομές, πες μου, ή θά μαζέψουμε θησαυρούς, όταν τά τείχη τής πόλεως σέ πολλά σημεία έχουν καταρρεύσει; Εως πότε θά μένουμε αργοί; Εως ότου τό κακό έρθη στο κεφάλι μας; «Ας όλο-λύξη τό πεύκο, επειδή έπεσε τό κέδρο», διδασκόμαστε άπό τις συμφορές τών άλλων. Λέγουν ότι κάποτε οί γυναίκες γιά πολλά έργα ίερά και δημόσια πρόσφεραν μέ τόση μεγαλοψυχία και φιλοτιμία όλα τά κοσμήματα τους, ώστε μόνον άπό αυτά (ολοκληρώθηκε τό έργο κι αυτές απέκτησαν μέγα όνομα. Ποιο έργο είναι καλύτερο άπό αυτό γιά σάς, γυναίκες, έργο ίερό όπως και δημόσιο; Αυτό δέν εμπεριέχει όλα τά ίερά και όλους τούς οίκους, ιδιωτικούς και δημοσίους; Γιατί δέν μιμείσθε εκείνες, άφού έχετε καιρό, ή περιμένετε νά πάθετε αυτά πού έπαθαν οί γυναίκες τών Θεσσαλών και νά μάθετε άπό τήν πείρα πόσο φοβερό είναι ή στερνή γνώση και νά μή σωφρόνιζεσθε άπό τά διδακτικά παραδείγματα; Νομίζετε ότι κάνετε σπουδαίο πράγμα άν τινάξετε τήν σκόνη άπό τους χιτώνες σας, όπως ώρισμένες γυναίκες Ιουδαίων, καθώς λέγεται ότι έκαναν. «Αυτά λέγει ό Κύριος, αναφέρει ό μέγας (προφήτης) Ησαϊας, γιά τις αρχοντοπούλες θυγατέρες τής Σιών, επειδή περπάτησαν υψώνοντας τον τράχηλο και κάνοντας νεύματα μέ τά μάτια, σέρνοντας τον χιτώνα τους και παίζοντας παράλληλα μέ τά πόδια», θά ντροπιάσω τήν δόξα τους και καθεξής. Νά λέγη κανείς αυτά είναι στενάχωρο, όμως άπό τήν πεϊρα πολλές γυναίκες έχουν σήμερα μάθει.
Σελ.   1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010