st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.4
 

4. Πάντα μὲν ἐκεκάλυπτο τὰ πρὸ ἄστεος ἀνδράσι καὶ ἵπποις καὶ βέλεσιν ἐκ θαλάσσης εἰς θάλασσαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπικεχυμένοις. Ἐσφάδαζον δὲ οἱ βάρβαροι τοῖς θυμοῖς καὶ μόνον οὐ τῶν σαρκῶν αὐτῶν ἀπογεύσεσθαι διηπείλουν· οὐ γὰρ ὀλίγους αὐτῶν, οὐδ' οὓς ἔτυχεν ἀπεβάλοντο τοῖς προτέροις πολέμοις «ἀσπὶς μὲν ἀσπίδ' ἔρειδε καὶ κόρυς κόρυν, ἔφριττε δὲ γῆ θαμειαῖς ἐγχείησι», βέλη δὲ ἀφιέμενα νέφος ἐποίει καὶ καινή ν τινα σκιὰν τοῖς μαχομένοις παρεῖχεν. Ἐμάχοντο δὲ οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους προθυμίας μὲν οὐδὲν ὑφιέντες· οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐν τοσούτοις δεινοῖς τοῦ θυμοειδοῦς ἐξελάθοντο καὶ εὐγενοῦς καὶ γενναίου. Πλήθει δὲ τοσοῦτον ἐλασσούμενοι τοῦ εἰκότος, ὡς μήδ' ἐπαρκεῖν ταῖς ἐπάλξεσι πάσαις ἕνα κατὰ μίαν ἵστασθαι. Οὕτως ἦσαν ὀλίγιστοι καὶ τοσούτῳ νέφει πολέμου τὸ παράπαν οὐκ ἀξιόμαχοι· τὡν γὰρ Λατίνων οἱ πλεῖστοι πρὸς ταῖς ναυσὶν ἦσαν ὑπ' ἀδηλίας καὶ φόβου τοῦ μέλλοντος καὶ ἐσάλευον ἐπὶ μετεώρου τὰ πρὸς φυγὴν ἕτοιμοι. Τοιούτων ἄρα προμάχων ἡ θαυμαστὴ πόλις ἔτυχε. Τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; Οὐ γὰρ ἦσαν ἄτρωτοι καὶ ἀνούτατοι βέλεσιν, οὐδὲ ἐκ χαλκοῦ καὶ σιδήρου συνεπεπήγει τούτοις τὰ σώματα, κατατοξευθέντες οἱ πλείους ώς ἀπόμαχοι γεγονέναι τοῖς τραύμασιν, οἱ δὲ καὶ θανάτῳ προαρπασθέντες, / ἐνέδωκαν τοῖς βαρβάροις εἰσχυθῆναι μέσης ἡμέρας κατὰ πολλὰ μέρη, διὰ κλιμάκων προσαναβᾶσι. Τὰ δὲ ἑξῆς ἔρρευσαν μὲν ἐκεῖ ποταμοὶ μορμύροντες ἐξ αἱμάτων. Ῥείτωσαν δὲ ἐνταῦθα πηγοὶ δακρύων καὶ ἐξ ἀμφοῖν ὀ κάλαμος βάψας τὰ τῶν κακῶν ἐξαίσια χαραττέτω. Οἰμαι δὲ εἰ καὶ τὸ μέλαν ἐν χρήσει μὴ πρότερον ἦν, νῦν ἂν εἰκότως ἐξευρεθῆναι, προσῆκον χρῶμα συμφορῶν τοιούτων ἀπαγγελίᾳ.

4. "Ολα λοιπόν τά μέρη μπροστά άπό τήν πόλη είχαν καλυφθή μέ άνδρες, άλογα καί βέλη πού ξεχύνονταν συνεχώς άπό θάλασσα σέ θάλασσα. Οί βάρβαροι σφάδαζαν άπό τόν θυμό καί τό μόνο πού δέν απειλούσαν ήταν νά φάγουν τις σάρκες τους τις ίδιες, επειδή στους προηγούμενους πολέμους έχασαν άπό τύχη όχι λίγους άνδρες. «Καί ή ασπίδα ακουμπούσε σέ ασπίδα καί τό κράνος σέ κράνος, ενώ ή γη τρόμαζε άπό τήν πυκνότητα τών ακοντίων». Τά βέλη πού αφήνονταν (άπό τά τόξα) σχημάτιζαν σύννεφο καί παρείχαν στους μαχητές παράδοξη σκιά. Αυτοί πού βρίσκονταν μέσα σέ τόσα δεινά, δέν ξεχνούσαν τήν παλικαριά, τήν καταγωγή καί τήν γενναιότητα. Καί ήταν τόσο λίγοι αριθμητικά, ώστε δέν επαρκούσαν νά στέκωνται ένας σέ κάθε έπαλξη (τοΰ τείχους) (8). Τόσο υπερβολικά λίγοι ήταν καί γιά τόσο μεγάλο νέφος πολέμου εντελώς άναξιόμαχοι. Επειδή οί περισσότεροι άπό τούς Λατίνους πήγαν στά πλοία φοβούμενοι τό αβέβαιο μέλλον καί έτοιμοι κινούσαν στον αέρα αυτά πού τούς χρειάζονταν γιά τήν φυγή. Τέτοιους λοιπόν υπερασπιστές έτυχε νά έχη ή θαυμαστή αυτή πόλη. Ποιος ό λόγος νά ποϋμε περισσότερα; Επειδή δέν ήταν άτρωτοι καί απρόσβλητοι άπό τά βέλη ούτε τά σώματα τους ήταν άπό χαλκό καί σίδερο. Οί περισσότεροι δέχτηκαν τοξεύματα μέ αποτέλεσμα νά μήν μπορούν νά πολεμήσουν εξαιτίας τών τραυμάτων, ένώ άλλους τούς άρπαξε ό θάνατος. "Ετσι ενέδωσαν στους βαρβάρους πού ανέβηκαν μέ κλίμακες στά τείχη καί εισέβαλαν μέρα μεσημέρι άπό πολλά μέρη (στήν πόλη). Στήν συνέχεια έρρευσαν ποταμοί άπό αίματα πού έκαναν θόρυβο (στο διάβα τους). Ας τρέξουν τώρα καί πηγές άπό δάκρυα καί ό κάλαμος (τής γραφής) άς βαφή καί στά δύο (στά αίματα καί τά δάκρυα) κι έτσι άς χαράξη τις τεράστιες συμφορές. Νομίζω πώς άν τό μελάνι δέν είχε προηγουμένως άνακαλυφθή, θά ανακαλυπτόταν τώρα ευλόγως γιά νά έξαγγείλη σάν κατάλληλο χρώμα τις συμφορές αυτές.

8. '0 ιστορικός Δούκας αναφέρει ότι 100 Τοϋρκοι στρατιώτες αντιστοιχούσαν σέ έναν Θεσσαλονικέα (Δούκας, Ιστορία, 249, 2223, εά. V. Οτεεα, Βουκουρέστι 1958). Σύμφωνα όμως μέ έκθεση τών Βενετών διοικητών τής Εύβοιας, ό στρατός τοΰ Μουράτ τοΰ κατακτητοΰ τής Θεσσαλονίκης ήταν 190.000 άνδρες (Μέρτζιος Κ., Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 90).

Σελ.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010