st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
 
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, διὰ τὸ φιλάδελφο ἤ δὲν ξέρω διὰ ποίους ἄλλους λόγους, προκειμένου νὰ καλύψει τὶς ἀντικανονικές, ἄδικες, ψευδολογικὲς καὶ συκοφαντικὲς ἐνέργειες τοῦ Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ἐξετέθη σφόδρα καὶ κλόνισε μὲ τὶς ἀποφάσεις της τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ στὸ Συνοδικὸ κῦρος, σκανδαλίζοντας ἀφόρητα τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Ἐρωτᾶται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος· εἶναι πράξεις βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων νὰ ψεύδεται ἐπανειλημμένως, νὰ ἀδικεῖ, νὰ συκοφαντεῖ, νὰ ἐκβιάζει καὶ νὰ προβαίνει ἑνας Μητροπολίτης σὲ προσβλητικὲς τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος ἐνέργειες;
Ὁ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καὶ ἐψεύσθη πάρα πολλὲς φορὲς καὶ ἐσυκοφάντησε καὶ ἀδίκησε καὶ ἐκβίασε καὶ προέβη σὲ ἀνεπίτρεπτες καὶ καταδικαστέες πράξεις. Μερικὰ παραδείγματα:

1) Ψεύδεται ὁ Ναυπάκτου, ὅταν συνεχίζει νὰ γράφει ὅτι ἡ Μονὴ Μεταμορφώσεως ἀρνεῖται πεισματικῶς οἰκονομικὸ ἔλεγχο, διότι ἔχουν γίνει δεκάδες τέτοιοι ἔλεγχοι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Πῶς ἀντέχει ὁ Μητροπολίτης αὐτὸς νὰ βαρύνεται μὲ τέτοια αὐταπόδεικτα ψεύδη;

2) Ψεύδεται ὁ Ναυπάκτου, ὅταν γράφει ὅτι αὐτὸς δὲν προσέφυγε στὴν κοσμικὴ Δικαιοσύνη κατὰ τῆς περιφήμου Μονῆς Μεταμορφώσεως τῆς Μητροπόλεώς του. Δὲν θὰ δυνηθῇ ποτὲ νὰ διαψεύσει ὅτι δὲν προσέφυγε σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Δικαιοσύνης κατὰ τῆς Μονῆς. Προκαλεῖται νὰ διαψεύσει.

3) Ψεύδεται ὁ Ναυπάκτου, ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ πολεμική του κατὰ τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως ἄρχισε διὰ λόγους ἐκκλησιολογικοὺς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἰκονομικοὶ ὑπῆρξαν οἱ λόγοι αὐτοί, καθ’ ὁμολογίαν καὶ τοῦ ἰδίου, χωρὶς ὅπως φαίνεται νὰ ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν ἀντίφασή του αὐτή.

Ὅταν ἡ Μονὴ ἔλαβε μία ἐπιχορήγηση ἀπὸ κονδύλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διὰ τὰ κτιριακὰ ἔργα της, ὁ Ναυπάκτου ἐζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ τὸ χρηματικὸ αὐτὸ ποσὸ τῆς ἐπιχορηγήσεως στο βιβλίο ἐσόδων τῆς Μονῆς διὰ νὰ εἰσπράξει ἡ Μητρόπολη ποσοστά. Αὐτὸ ὅμως ἀπὸ τὸν Νόμο καὶ ἀπὸ εἰδικὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἦτο ἀπαγορευμένο. Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ παρανομήσει ἡ Μονή, ὁ Μητροπολίτης κατήγγειλε τὸν Ἡγούμενο διὰ ἀνυπακοὴ στὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια καὶ τὰ Δικαστήρια αὐτὰ τὸν τιμώρησαν ἐπειδὴ δὲν παρανόμησε.

Κατὰ τὰ τρία πρῶτα ἔτη εἶχε ὑπέροχες σχέσεις μὲ τὸ Μοναστήρι ὁ Δεσπότης. Ἔκτοτε τίποτε δὲν εἶχε ἀλλάξει στὸ Μοναστήρι. Προκαλεῖται ὁ Μητροπολίτης νὰ ἀποκαλύψει τί τὸ συγκεκριμένο ἄλλαξε καὶ τὸν ἀνάγκασε, ἀπὸ ἐπαινέτης τοῦ Ἡγουμένου καὶ ὅλων τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, νὰ γίνει σκληρὸς καὶ ἄδικος διώκτης αὐτῶν.

4) Ὁ Δεσπότης κ. Ἱερόθεος ἔγραψε ὅτι δὲν ἀγαπᾷ καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται διὰ χρήματα. Ψεύδεται ὑποκρινόμενος καὶ ὑποκρίνεται ψευδόμενος. Ἐπεδίωξε καὶ ἐπιδιώκει ἀκόμη καὶ μὲ ὄχι δίκαιο καὶ χριστιανικὸ τρόπο νὰ εἰσπράξει ἀναγκαστικῶς μὲ καταδίκες ὑπέρογκα χρηματικὰ ποσά. Παλαιότερα ἔκαμε Ἀγωγὲς στὰ πολιτικὰ δικαστήρια ἐναντίον δύο δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι τὸν ἤλεγξαν διὰ τὴν ἄδικη πολεμική του κατὰ τῆς Μονῆς. Ἀπὸ τὸν καθένα δημοσιογράφο ζητοῦσε νὰ ἀναγκασθῇ δικαστικῶς διὰ νὰ πληρώσει σὲ αὐτὸν 50.000.000 (πενήντα ἑκατομμύρια) δραχμές. Σύνολο 100.000.000 δρχ. Ἔχασε ὅμως τὶς δίκες αὐτὲς καὶ ἔτσι ἀποδείχτηκε καὶ δικαστικῶς ὅτι ἀδίκως πολεμάει τὸ Μοναστήρι.

Τώρα ἐκκρεμοῦν ἀκόμα τοὐλάχιστον 5 (πέντε) γνωστὲς Ἀγωγές του στὰ κοσμικὰ δικαστήρια μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιδιώκει νὰ εἰσπράξει συνολικῶς τὸ ἰλιγγιῶδες ποσὸ τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων εὐρώ (1.200.000). Τὶς Ἀγωγὲς του αὐτὲς ἔκαμε ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας κ. Ἱερόθεος Βλάχος κατὰ τοῦ πολυτέκνου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Διώτη διὰ δύο βιβλία του, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ζητεῖ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) εὐρώ, κατὰ τοῦ Ἐπιτίμου Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν κ. Γ. Κουβέλη, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ζητεῖ 200.000 εὐρώ καὶ κατὰ τριῶν ἐξαιρέτων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητεῖ συνολικῶς τὸ ποσὸν τῶν 500.000 εὐρώ. Ὅλα τὰ ποσὰ αὐτὰ ὁ ἐνάγων Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος Βλάχος ἀπαιτεῖ καὶ ἀξιώνει, ῥητῶς καὶ γραπτῶς, νὰ τὰ εἰσπράξει μὲ τοὺς τόκους των καὶ ἂς ὑπάρχουν ἱεροὶ Κανόνες, ἀκόμα καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν στοὺς Κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθμῶν μὲ μεγάλη αὐστηρότητα, μέχρι καθαιρέσεως, νὰ ζητοῦν τόκους. Δὲν ἔχει σημασία ποῦ καὶ πῶς θὰ διαθέση τὰ χρήματα αὐτὰ ὁ Ναυπάκτου, ἐὰν τὰ εἰσπράξει. Ὁ τρόπος ἀποκτήσεώς των εἶναι ἀνίερος. Ὁ σκοπὸς δὲν ἁγιάζει τὰ μέσα, Δέσποτα τῆς Ναυπάκτου. Ἡ τιμὴ δὲ καὶ ἡ ὑπολήψη δὲν ἐξαγοράζονται μὲ χρήματα καὶ μάλιστα ἔντοκα, ὡς ἰσχυρίζεται στὶς Ἀγωγές του ὁ κ. Ἱερόθεος.

5) Ὁ Ἀρχιερεὺς τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος Βλάχος, σὲ ἕνα ἔγγραφό του πρὸς τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως π. Σπυρίδωνα Λογοθέτῃ, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε σὲ βιβλίο στενοῦ συνεργάτου του, «προκαλεῖ» τὸν Ἡγούμενο νὰ δηλώσει ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος «δὲν ἐζήτησε ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ νὰ καταβάλει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη οἱονδήποτε ποσό, ἀρνηθεὶς πολλάκις νὰ λαβὴ καὶ ὅσα κατὰ καιροὺς τοῦ προσέφερε ἡ Ἱερὰ Μονή». Αὐτὸ τὸ ἔχει ἐπαναλάβει. Ὅμως, ψεύδεται ὁ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, διότι ἡ Μητρόπολή του ἔλαβε ἀπὸ τὴν Μονὴ Μεταμορφώσεως τὸ ποσὸ τῶν 4.000.000  (τέσσαρα ἑκατομμύρια) δραχμῶν μὲ ἀποδείξεις, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν καὶ σὲ Γραφεῖο δικηγόρου σὲ φωτοτυπίες.

Ὑπάρχει καὶ ἡ τραγικὴ προέκταση αὐτῆς τῆς περιπτώσεως. Ὁ Δεσπότης ἀπειλεῖ τὸν Ἡγούμενο, ὅτι: «Ἂν δὲν τὸ κάνετε αὐτό, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀσκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα». Δὲν ψεύδεται μόνον ὁ ἴδιος ὁ Ναυπάκτου, ἀλλὰ πιέζει ἀπειλητικῶς νὰ ψευσθῆ γραπτῶς καὶ ὁ Ἡγούμενος. Κύριε, ἐλέησον!

6) Ὁ Ναυπάκτου σὲ ἔγγραφό του πρὸς τὴν Μονὴ Μεταμορφώσεως γράφει ὅτι ὁ περικαλλὴς Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ναυπακτιωτίσσης, στὸ χῶρο τῆς Μονῆς, κτίζεται χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου, ἐνῷ αὐτὸς, ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἱερόθεος, ἐθεμελίωσε τὸ Ναὸ αὐτὸν πανηγυρικῶς, γνωρίζων ὅτι θὰ εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία.

Εἶπε καὶ ἄλλο ψέμα ὁ Δεσπότης τῆς Ναυπάκτου σχετικὰ μὲ τὸ Ναὸ αὐτό. Ἰσχυρίστηκε ὅτι δὲν ἐγνώριζε ὅτι ὁ Ναὸς θὰ εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία τὴ Ναυπακτιώτισσα καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ πληροφορήθηκε ἀπὸ διανεμηθέντα φυλλάδια τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ ἐθεμελίωνε τὸ Ναό. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐγνώριζε δυὸ μῆνες πρὶν ποιὸ Ναὸ θὰ ἐθεμελίωνε. Αὐτοδιαψεύστηκε ὁ Ναυπάκτου, διότι εἶχε δημοσιεύσει στὴν ἐφημερίδα του («Παρέμβαση») τὸ ὄνομα τοῦ Ναοῦ τούτου καὶ ἐπαινετικῶς μάλιστα, πολὺ πρὸ τῆς θεμελιώσεως. Ἡ ψευδολογικὴ αὐτὴ περίπτωσις εἶναι ἀνατριχιαστική, ὅπως τὴν παρουσιάζει λεπτομερῶς ὁ π. Ἰωάννης Διώτης στὸ βιβλίο του «ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ». Αὐτὸ εἶναι ἕνα μικρὸ δεῖγμα τῶν προκλητικῶν ψευδολογιῶν τοῦ Ναυπάκτου.
Μπορεῖ νὰ εἶναι Ἱεράρχης ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀποδεδειγμένα ψεύδεται;  Ἂν ἦταν Ὑπουργός, θὰ εἶχε παραιτηθῆ ἢ θὰ τὸν παραιτοῦσαν. Ἀλλὰ ποῦ τέτοια εὐαισθησία!!

7) Ἐπειδὴ ὁ Δεσπότης τῆς Ναυπάκτου προσπάθησε, ἀλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ σταματήσει τὰ ἔργα τοῦ ὡς ἄνω Ναοῦ, χωρὶς καμμιὰ δικαιολογία, ἀπαγόρευσε μὲ γραπτὴ ἐντολὴ του νὰ τελεῖται στο Ναὸ αὐτὸ ἡ θεία Λειτουργία καὶ κάθε ἄλλη ἱεροτελεστία. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ὑπάρχει ἐπὶ ἔτη, εἶναι καὶ πολὺ προσβλητικὴ τῶν μεγάλων εὐεργετῶν καὶ ὅλων τῶν δωρητῶν τοῦ Ναοῦ. Πρέπει νὰ ὑποστῇ αὐστηρὲς κυρώσεις ὁ Ναυπάκτου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο διὰ τὴν ἀνίερη αὐτὴ ἐνέργειά του, ἡ ὁποία εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη.

8) Ὅπως δημοσιεύτηκε στον τοπικὸ Τύπο τῆς Ναυπάκτου, ὁ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἀπαγόρευσε νὰ παρευρίσκονται Ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως ὅπου λειτουργεῖ καὶ ἱεροπρακτεῖ αὐτός. Ἀλλοίμονο!!!!

9) Ὁ πνευματικὸς ὁδοδείκτης τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος Βλάχος, μὲ δύο ἔγγραφά του πρὸς τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως διέκοψε τὴν πνευματικὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὴν Μονὴ αὐτή. Στὰ δημοσιευθέντα αὐτὰ ἔγγραφα γράφει:

«Δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἔχω ἄλλη προσωπικὴ σχέση καὶ ἐπικοινωνία μαζί σου».

«Δὲν ἐπιθυμοῦμε πνευματικήν τινα ἐπικοινωνία μεθ’ ὑμῶν καὶ τῶν πατέρων τῆς Μονῆς».

Κατόπιν τῆς δηλώσεώς του αὐτῆς, πῶς μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ κοινωνεῖ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος; Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει: «Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατά σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρον σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθη τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρον σου» (Μτθ. ε΄ 23-24).

10) Ὁ Ναυπάκτου ἔγραψε ἕνα κατάπτυστο καὶ συκοφαντικὸ βιβλίο κατὰ τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως στὸ ὁποῖο περιέχονται ἀπίστευτες συκοφαντίες κατὰ τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς. Ὑβρίζει δὲ καὶ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς Μονῆς ὅτι ἔχουν «βορβορώδη ψυχή» καὶ «ψυχοπαθολογικὴ προσωπικότητα». Στὸ βιβλίο του αὐτὸ γράφει ἀκόμη ὁ Ναυπάκτου (ναὶ γράφει) ὅτι ὅλοι «ὅσοι συνδέονται μὲ τὴ Μονὴ ἔχουν ἀρρωστήσει ἐκκλησιολογικὰ καὶ πνευματικὰ». Δηλαδὴ πολλὲς χιλιάδες χριστιανοί, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Μοναχοί, Μοναχαί, Καθηγηταὶ Πανεπιστημίων, πολλοὶ ἐπιστήμονες, ἐκπαιδευτικοί, ἔντιμοι ἐπαγγελματίαι καὶ πολὺς λαός, ὅλοι αὐτοί, κατὰ τὸν Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, εἶναι ἀνάπηροι ἐκκλησιολογικὼς καὶ πνευματικῶς.

11) Γράφει καὶ αὐτὰ ὁ Ναυπάκτου στὸ βιβλίο του «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (σελ. 59):

«Ἂν ὁ π. Σωφρόνιος δὲν εἶναι ἅγιος, τότε δὲν ὑπάρχουν ἅγιοι».

Λέγει δηλαδή: Ἤ καὶ ὁ π. Σωφρόνιος ἅγιος ἢ οὐδεὶς ἅγιος. Ἐὰν δὲν ἀναγνωρισθῇ λοιπὸν ὡς ἅγιος ὁ π. Σωφρόνιος, ὅπως δὲν θὰ ἀναγνωρισθῇ, διότι ἵδρυσε ἀντικανονικὴ μικτὴ Μονὴ (ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μαζί) στὸ Essex τῆς Ἀγγλίας, κατὰ περιφρόνησιν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ διότι ὑπῆρξε πολὺ ἀμφιλεγόμενο πρόσωπο, τότε πλέον… «ἐμείναμεν» ἀπὸ ἁγίους, κατὰ τὸν κ. Ἱερόθεον.

«Ἡ τοῦ ὁσίου τούτου Πατρὸς κοίμησις ὑπῆρξεν ὄντως ὁσιακὴ ἐν Κυρίῳ τελείωσις, ἐν βαθυτάτῳ γήρατι. Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν» (σελ. 478).

Μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους τελειώνει τὸ ὡς ἄνω βιβλίον του ὁ Δεσπότης τῆς Ναυπάκτου περὶ τοῦ ψδευδο-«ἁγίου» του. Εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς αὐθαιρεσίας του. Περιεφρόνησε ὁλόκληρον τὴν ἁγιοκατατακτικὴν διαδικασίαν τῆς Ἐκλλησίας καὶ ὁ ἴδιος, ὡς Πάπας, ἀνεκήρυξε καὶ ἀνεγνώρισεν ὡς ἅγιον τὸν παραπαίοντα ἐκκλησιολογικῶς καὶ ἀντιλεγόμενον ἱερομόναχον Σωφρόνιον Σαχάρωφ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει πολὺ νὰ προβληματισθῇ, διότι χάριν τοῦ Ναυπάκτου δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ἀναξιόπιστος, ἀφοῦ ἀποφαίνεται ὅτι τὰ ὡς ἄνω καὶ πολλὰ ἄλλα παρόμοια ὀλισθήματα τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Βλάχου εἶναι νόμιμα καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ ὅτι αὐτὰ ἐντάσσονται μέσα στα πλαίσια τῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ τῶν καθηκόντων του, ὅπως βεβαιώνουν σκανδαλωδῶς ὑπὲρ τοῦ Ναυπάκτου δύο Συνοδικὲς ἀποφάσεις, ὡς ἑξῆς κατὰ λέξη:

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος «δὲν ἔπραξέν τι καθ’ ὑπέρβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν καθηκόντων αὐτοῦ»καὶ ὅτι αὐτὸς «ἐνεργεῖ βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Νόμων τῆς Πολιτείας».
Σὲ αὐτὰ τὰ τρομερὰ ἀδιέξοδα ἔφερε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος.
Ἡ δὲ προκλητικότητα τοῦ Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου εἶναι ἀφόρητη. Ὁ Δεσπότης αὐτός, εἶχε τὴν τόλμη νὰ γράψῃ καὶ αὐτὰ διὰ τὶς περίεργες καὶ ἀναξιόπιστες ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποφάσεις αὐτὲς καὶ ἄλλες ἀκόμη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου:
«Οἱ Συνοδικὲς Ἀποφάσεις ἀπέδειξαν, ὅτι ὄλες οἱ ἐνέργειές μου ἐντάσσονται μέσα στὰ πλαίσια τῶν καθηκόντων μου. Οὐδὲν ἔπραξα καθ’ ὑπέρβασιν».
Τί θὰ πράξῃ τώρα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος; Εἶναι μεγάλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ σκάνδαλο νὰ δώσει ἐν λευκῷ στον Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο πιστοποιητικὸ ὅτι τὰ πάντα πράττει στα πλαίσια τῶν ἱερῶν Κανόνων, τῶν Νόμων καὶ τῶν καθηκόντων του. Θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἰσχύουν οἱ περίεργες καὶ ἐξωπραγματικὲς αὐτὲς Συνοδικὲς ἀποφάσεις διὰ νὰ ἔχῃ «ἐπῃρμένην τὴν ὀφρῦν» ὁ Δεσπότης τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος Βλάχος;

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010