st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί «Γέρων»Σωφρόνιος (2008)
 

« Ἄν γὰρ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (Ματθ. 5,8)
(Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί «Γέρων»Σωφρόνιος)

Θέλοντας ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ΜΕΓΑΣ ΟΥΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, καὶ ὄχι ψευδοθεολόγος, νά δείξη τὸ παράλογον τῆς ἀσκήσεως τῶν συνεισάκτων, χρησιμοποιεῖ τὸ ἀνωτέρω εὐαγγελικόν χωρίον.

Ἀλλά ὁ Πατριάρχης Κων/λεως Βαρθολομαῖος ἐπαινεῖ τόν πατέρα τοῦ συνεισάκτου μοναχισμοῦ εἰς τὴν Δύσιν «γέροντα» Σωφρόνιον ὅτι «ὑπό τὴν εὐλογίαν καὶ σκέπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἥν ὑπερηγάπα καί βαθέως ἐσέβετο, ἵδρυσεν ἀληθῶς μίαν «καινήν πολιτείαν». (Αὐτά γράφει, προλογίζοντας τὸ βιβλίον τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῶ, Βίος καί Πολιτεία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου τοῦ ἡσυχαστοῦ καὶ θεολόγου).

Ποὶα ὅμως εἶναι «ἡ καινή πολιτεία»πού ἵδρυσεν ὁ «ἡσυχαστής καὶ θεολόγος» Σωφρόνιος; Τὰ στοιχεῖα μᾶς τὰ δίνει τὸ «Ἡμερολόγιον» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας (2008), σ. 351:

«Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ὑπαχθεῖσα εἰς τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον τὸ 1965).
Κτίτωρ καὶ προηγούμενος ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος.
Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος.
Ἀρχιμανδρῖται: Συμεών, Ζαχαρίας.
Ἱερομόναχοι: Ραφαήλ Νικόλαος .
Ἀρχιδιάκονος: Προκόπιος.
Διάκονοι: Μελχισεδέκ, Πέτρος.
Μοναχοί: 4
Μοναχαί: 20»

ΟΥΔΕΙΣ ΠΑΤΗΡ τῆς Ἐκκλησίας δὲν διενοήθη ΠΟΤΕ νὰ ἱδρύση τοιαύτην τραγελαφικήν «μονήν», (μὲ εὐλογία μάλιστα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας!!!), διότι ἡ ἄσκησις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στερεῖται παντελῶς καινοδιαθηκικῆς κατοχυρώσεως καὶ ἐρεισμάτων εἰς τὴν Ἀποστολικήν Παράδοσιν. Κανένα μέλος τῆς Ἀποστολικῆς ἀλλά καὶ τῆς μεταποστολικῆς Ἐκκλησίας δὲν ἠσκήθη μὲ συνεισάκτους.

Ἀλλά ἄς ἴδωμεν πῶς ἀντέδρασεν εἰς μίαν παρομοίαν κατάστασιν τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον (χωρίς νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τοὺς πυρίνους κατά συνεισάκτων λόγους τοῦ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Πατριάρχου Κων/λεως).
Περί τῷ 1400 κατηγγέλθη εἰς τὸν τότε Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ματθαῖον τὸν Α΄ ὅτι εἰς τὴν Ἑνετοκρατούμενην Κρήτην ἱερομόναχοι εἶχαν συνεισάκτους μοναχάς. Καὶ ὁ ἁγιώτατος ἐκεῖνος ποιμήν ἐξαπέλυσεν ἐγκύκλιον διὰ χειρός τοῦ πρωτονοταρίου του, διακόνου Γεωργίου Εὐγενικοῦ, πατρός τοῦ μεγάλου Μητροπολίτου Ἐφέσου Ἁγίου Μάρκου, διὰ τῆς ὁποίας ἀφώριζεν ὅσους ἐνέμεναν εἰς τοιαύτην μιαράν συγκατοίκησιν.

Καὶ ἀφοῦ παρέθετε ἀποσπάσματα ἀπό βίους ἁγίων καὶ ἱερούς Κανόνας κατέληγε ὡς ἑξῆς ὁ ἀληθινός ὄντως ποιμήν:
«Διὰ ταῦτα ἀλγεῖ καὶ ὀδυνᾶται ἡ μετριότης ἡμῶν, καὶ τὴν ὑμετέραν ἀπώλειαν πατρικῶς καὶ περιπαθῶς θεραπεύειν πειρᾶται. ὅτι γάρ παντελῶς ἀπηγόρευται μοναχαῖς ἤ γυναιξὶν ὅλως συνοικεῖν τοὺς ἱερομονάχους καὶ μοναχούς.... Παραινῶ τοίνυν πᾶσιν ὑμῖν καὶ ἀξιῶ καὶ συμβουλεύω πατρικῶς, διαστῆναι τούς τε ἱερομονάχους καὶ τοὺς μοναχούς τῆς παρανόμου καὶ παρὰ κανόνας τῶν μοναζουσῶν συνοικήσεως. εἰ δὲ τινες μετά τὴν παροῦσαν γραφὴν καταδέξονται τὴν μετά μοναζουσῶν ἤ ὅλως γυναικῶν συνοίκησιν, ἀκόλουθα τοῖς ῥηθεῖσι θείοις κανόσι τῶν θεοφόρων πατέρων ψηφιζομένη ἡ μετριότης ἡμῶν, γυμνούς καὶ ἀλλοτρίους πάσης ἱερωσύνης ἔχει αὐτούς, εἰδὲ πάλιν οὐ διορθοῖντο, ὑπό βαρύτατον ἔχει καί φρικώδη ἀφορισμόν, μέχρις ἄν ἀποχήν παντελῆ τῶν γυναικῶν ποιήσονται».

Ὅπως δὲ ἀναφέρει ὁ δρ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἐξαιρέτου διατριβῆς του, Συνείσακτοι, Ἀθῆναι 2000, σσ. 180181:
«Ἐνῶ σὲ πρῶτο στάδιο ἡ ἄσκηση αὐτή δέν εἶναι αἵρεση ἀλλά ἁμάρτημα πνευματικό μὲ σαρκικές προεκτάσεις, ἡ ἐμμονή σὲ αὐτό, ἡ συστηματική ἄσκησή του καὶ ἡ ἔνδυσή του μὲ θεολογικά ἐπιχειρήματα τυπολογοῦν στὴ συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τὴν αἵρεση. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας σαφῶς καταδίκασαν τὸ φαινόμενο ἐξηγώντας τὴν ἀδυναμία νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴ χριστιανική ἄσκηση. Ἡ ἀντίθεσή τους εἶναι διατυπωμένη μέ ἀπόλυτο τρόπο. Ἡ συμφωνία τῶν πατέρων σὲ αὐτό τὸ ζήτημα εἶναι εὐδιάκριτη καὶ ἀπό τὸν πιὸ ἁπλὀ μελετητή τοῦ ἕργου τους. Ὁ θεολογικός λόγος τόσο τῶν συνόδων ὅσο καὶ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ταυτίζεται, ὅπως εἶναι φυσικό...Αὐτό τό γεγονός ἔχει ἐξαιρετικές συνέπειες, αφοῦ ὁ ἑλλειμματικός βίος ὁδηγεῖ μέ βεβαιότητα στήν ἐλλειμματική πίστη, ὅπως καί τό ἀντίστροφο. Ἀκόμα καί ἄν ἡ ἄσκηση αὐτή δέν εἶναι αἵρεση, εἶναι βέβαιο ὅτι τελικά ὁδηγεῖ σέ αὐτήν».

Πράγματι, ἐπαληθεύεται πλήρως ὁ κ. Παναγιωτόπουλος ὅταν συμπεραίνει ὅτι ἡ συνεισακτία ὁδηγεῖ τελικῶς εἰς τήν αἵρεσιν.

Αὐτό συνέβη καὶ μὲ τὸν τοῦ Ἔσσεξ γ. Σωφρόνιον Σαχάρωφ, ποὺ ἦτο εἰς πλήρην μυστηριακὴν κοινωνίαν μὲ τὴν ὁμοφυλόφιλον «Γαλλικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» τοῦ «Ἐπισκόπου» ἸωάννουΝεκταρίου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἤ ὡς ἦτο πλέον γνωστός: *Γιεβγκράβ Κοβαλέφσκι, διδασκάλου τοῦ γ. Σαχάρωφ εἰς τὸ θεολογικόν Ἰνστιτοῦτον τῶν Παρισίων κατά τὴν δεκαετίαν τοῦ 1920.

Ἀλλά ὅπως ἔγραψεν καί ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος:
«Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὁσάκις παραβιάζονται ἔκδικοῦνται σκληρά».

Μ.Π.
28 Φεβρουαρίου 2008
Μνήμη Βασιλείου ὁσίου ὁμολογητοῦ

 
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010