st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  Μηνυτήριος Ἀναφορά πρός τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Διὰ τοῦ παρόντος εὑρισκόμεθα εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ μηνύσωμεν πρὸς Ὓμᾶς καὶ τὴν περὶ Ὑμᾶς Ἱερὰν Σύνοδον τὸν Μητροπολίτην Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεον Βλά-χον ἐπί καταφώρῳ καί συνεχῆ παραβάσει τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων.

Συγκεκριμένως εἰς τὸ προσφάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον του: «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῶ» (Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου τοῦ ἡσυχαστοῦ καὶ θεολόγου), Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Λειβαδιά, 2007, ἀναφέρει ὅτι ἐπισκέφθη διὰ πρώτην φορἀν τὴν μικτὴν μονὴν τοῦ Προδρόμου εἰς τὸ Essex τῶ 1976 ὅπου παρέμεινεν ἑνάμιση περί-που μῆνα καὶ μετὰ σχεδόν κάθε καλοκαίρι ἐπισκεπτόταν τὴν μονὴν (σ. 238). Ἐν συνεχεία ἀναφέρει ὅτι συμμετεῖχεν εἰς τήν καθημερινήν ζωήν τῆς μονῆς καὶ ἐθεωρεῖτο ὡς μοναχός αὐτῆς (σ. 254) καὶ πλειστάκις ἔβλεπεν τὸν Γέροντα, συλλειτουργοῦσεν μαζί του καὶ καταλάβαινεν πῶς λειτουργεῖ ἕνας μεγάλος ἅγιος (σ. 259).
Ποία εἶναι αὐτή ἡ «Ἱερά Μονή Προδρόμου τοῦ Essex;» Παραθέτουμεν πρὸς ὑμετέραν πληροφόρησιν τὴν μηνυτήριον ἀναφοράν πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδαν «Ὀρθόδοξος Τύπος»τὴν 25ην Αὐγούστου 1989:

Μηνυτήριος Ἀναφορά πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Παναγιώτατε,

Εὐσεβάστως καταγγέλομεν ὡς ἀπαράδεκτον τὴν ἐκ μέρους σας ἀνοχήν λει-τουργίας μικτοῦ μοναστηρίου ὑπαγομένου εἰς τὴν δικαιοδοσίαν σας εἰς τήν περιοχήν Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας ἱδρυθέντος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου πρὸ εἰκοσιπενταετίας περίπου. Εἴμεθα ἀπολύτως ἐνήμεροι ὅτι δέν ἀγνοεῖτε τὴν ἀντικανονικότητα μιᾶς τοιαύτης μικτῆς μονῆς οὐδέ τό πλῆθος τῶν ἱερῶν κανόνων ποὺ ἀδιαλείπτως παραβιάζονται ἀπό συστάσεως της. Καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασαε προσφάτως διὰ συνοδικοῦ δικαστηρίου εἰς τὴν ἐσχάτην ποινήν τῆς καθαιρέσεως τὸν ἱερομόναχον Ἄγγελον Ἀναστασίου, μὲ πρωτίστην κατηγορίαν «τὴν σύμπηξιν μικτῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος» ἐν Ἀθήναις, Σᾶς καλοῦμεν υἱκῶς νὰ ἀναλάβετε τὰς ἐν προκειμένω κανονικάς εὐθύνας σας ὡς ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικός Ποιμήν καὶ Πρωθιεράρχης μνημονεύομενος καθημερινῶς εἰς τὰς ἀκολουθίας τῆς ἐν Ἔσσεξ μικτῆς μονῆς.

Ἐπιπροσθέτως σᾶς καταγγέλλομεν ὅτι ἡ ἐν λόγω μικτή μοναστική ἀδελφότης εὑρίσκεται εἰς ΠΛΗΡΗ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ μετά τῆς ἐν Γαλλία ἰδιοτύπου «Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας» ἀκολουθούσης τὸν δυτικὸν λειτουργικὸν ρυθμὸν καὶ μεταδιδούσης «μυστήρια» εἰς οἱονδήποτε προσερχόμενον, μὴ ἀποκλειομένων τῶν ἀθέων καί ἑτεροθρήσκων, ὡς καί τῶν ἐπιδιδομένων εἰς ἀστρολογίαν, μαγείαν καὶ ἐξτρεμιστικάς πολιτικάς δραστηριότητας εἰς χώρας τοῦ τρίτου κόσμου. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει, ὡς γνωρίζετε, ἀποδοκιμάσει ἐπισήμως πολλάκις τὴν ὕπαρξιν μιᾶς τοιαύτης τραγελαφικῆς «’Εκκλησί-ας»ἐμφανιζομένης ὡς «ὀρθόδοξου»καὶ ἀνεχόμενης, ὡς λέγεται, πᾶν εἶδος σεξουαλικῶν ἐπιδόσεων καὶ σατανικὼν δραστηριοτήτων μεταξύ μελῶν της. Ἡ ὑπαγομένη εἰς τήν δικαιοδοσίαν σας, ὅμως, μικτή μονή τοῦ Ἔσσεξ ἀψηφοῦσα τὴν Πατριαρχικὴν ἀποδοκιμασίαν κοινωνεῖ μετ΄ αὐτῆς μυστηριακῶς.

Ἀναμένομεν, Παναγιώτατε, τὰς ἀμέσους ἀντιδράσεις σας συμφώνως πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, ἄλλως θὰ αἰσθανθῶμεν ὑποχρεωμένοι νὰ σᾶς καταγγείλωμεν δημοσίᾳ ἐπί προδοσίᾳ τῆς ὑψηλῆς καί θείας ἀποστολῆς σας.

Διά τὴν Ἀδελφότητα
«Μέγας Ἀθανάσιος»
Ὁ Πρόεδρος
(δρ. Μάριος Πηλαβάκης)


Κοινοποίησις:
α) Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
β) Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα.
γ) Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
δ) Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς

Λονδῖνον 21 Σεπτεμβρίου 1988.

Ἐπειδή τὰ παραπτώματα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου σαφῶς προβλέπονται καὶ ρητῶς τιμωροῦνται ὑπὸ τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων ὡς καὶ ὑπό τῶν Γραφικῶν Λογίων διὰ τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ Ὑψηλοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης Ὑπουργήματος καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν τάξιν τῶν λαϊκῶν καὶ δὴ ὑπό τῶν :

«Μήτε ἐν ἀνδρώω Μοναστηρίω γυνή, μήτε ἐν γυναικείω ἀνήρ, καθευδέτω. Παντὸς γὰρ προσκόμματος καὶ σκανδάλου ἔξω εἶναι δεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ, τὸν ἑαυτῶν εὐθετίζειν βίον. εἰ δὲ τις τοῦτο πράξοι, εἴτε Κληρικός εἴη, εἴτε λαϊκός, ἀφοριζέσθω (ΜΖ’ Ἱεροῦ Κανόνος Στ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

«Ἀπό τοῦ παρόντος ὁρίζομεν μὴ γίνεσθαι διπλοῦν Μοναστήριον, ὅτι σκάνδα-λον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο... Μὴ διαιτάσθωσαν ἐν ἑνί Μοναστη-ρίω. Μοναχοί καί Μοναχαί. μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ ἐχέτω Μονα-χός παρρησίαν πρὸς Μονάστριαν ἤ Μονάστρια πρὸς Μοναχόν, ἰδία προσομιλεῖν. Μὴ κοιταζέσθω Μοναχός ἐν γυναικίω Μοναστηρίω, μηδέ συνεσθιέτω Μονάστρια κατὰ μόνας...»(Κ΄ Ἱεροῦ Κανόνος Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).


Ταπεινῶς ὅθεν φρονοῦμεν, Μακαριώτατε, ὅτι ἡ ἐπιβληθεῖσα ἐν ἔτει 1987 ποινή καθαιρέ-σεως εἰς τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἄγγελον Ἀναστασίου, ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιβληθῇ αὐτουσία σήμερον ὑφ΄ Ὑμῶν καὶ τῆς περὶ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸν δεινὸν παραβάτην τῶν αὐτῶν Ἱερῶν Κανό-νων, Μητροπολίτην Ναυπάκτου, ὅστις εἰς τοιοῦτον βάραθρον μανίας, (κατά τὴν Ἐπιφάνειον ρῆσιν) καταπεσών, ἐπ’ οὐδενί λόγῳ εἶναι πλέον ἱκανός νὰ προΐσταται ποιμνίου καὶ γυναικείας ἱερᾶς μονῆς, τοσοῦτον μάλιστα καθ΄ ὅτι προσπαθεῖ διὰ τοῦ βλασφήμου βιβλίου του νὰ προωθήσῃ τὴν ἁγιοποίησιν τοῦ θλιβεροῦ ἱδρυτοῦ τοῦ συνεισάκτου μοναχισμοῦ π. Σωφρονίου Σαχάρωφ.
Διατελοῦμεν βαθυσεβάστως,

Τό Ὀρθόδοξον Κέντρον Πατερικῶν
Μελετῶν «Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός»
Νομίμως ἐκπροσωπούμενον.

30 Ἰανουαρίου 2008
Μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

 
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010