st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.42 Ἐπιστρέφουν θριαμβευτικὼς εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος οἱ Ῥῶσσοι Ὀνοματολάτραι;;;
 
header_aster_tes_efesou

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»

ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ

www.markoseugenikos.gr
info @ markoseugenikos . gr

agios_markos

«THE STAR OF EPHESOS»
PERIODICAL PUBLICATION
OF THE ORTHODOX CENTRE
FOR PATRISTIC STUDIES
“ST. MARKOS EUGENIKOS”

1, MARKOS EUGENIKOS WAY,
600-66 METHONE - PIERIA
MACEDONIA •- GREECE

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι»

P.G.160,105C

1392-1444
Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Φεβρουάριος 2012. Ἀριθμὸς 42
Νο 42. February2012
ISSN 1106-2843

« All the teachers of the
Church, all the Councils and
all the divine Scriptures
advise us to flee the heterodox
and to stay away from their communion».

P.O. 160, 105C

     

τ.42 Ἐπιστρέφουν θριαμβευτικὼς εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος οἱ Ῥῶσσοι Ὀνοματολάτραι;;;

Πρὶν ἑκατὸ ἀκριβῶς ἔτη τὸ ἔγκριτον Ῥωσσικὸν περιοδικὸν «Ῥῶσσος Μοναχὸς» (ἀρ.4,Φεβρουάριος 1912), τὸ ὁποῖον ἐξέδιδεν ὁ πλέον λόγιος καὶ ἀσκητικὸς ἱεράρχης μέλος τῆς Ῥωσσικῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντώνιος, ὁ ὁποῖος διετέλεσεν πρύτανης τῶν Θεολογικῶν Ἀκαδημιῶν Μόσχας, Καζὰν καὶ Πετρουπόλεως, ἐδημοσίευε ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς ἐκδόσεις του μίαν κριτικὴν τοῦ Ῥώσσου ἱερομονάχου Χρυσάνθου τῆς Ἁγιορειτίκης Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὅπου κατεδίκαζεν ὡς αἱρετικὸ τὸ βιβλίον τοῦ πρῴην Ἁγιοπαντελεημονίτου μοναχοῦ Ἰλαρίωνος «Ἐπὶ τῶν Ὀρέων τοῦ Καυκάσου» Δύο οἰκουμενικοὶ πατριάρχαι ὁ Ἰωακεὶμ Γ’ τὸ 1912 καὶ ὁ Γερμανὸς Ε’ τό 1913 καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ Ῥωσσικὴ Σύνοδος κατεδίκασαν τὸ προαναφερθὲν βιβλίον ὡς αἱρετικὸν καὶ τοὺς ἀκολουθοῦντας τάς δοξασίας του ὡς «ἀνοήτως θεολογοῦντας».
Εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος δύο πρῴην μαθηταὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βολυνίας Ἀντωνίου, ὁ ἱερομόναχος Ἀλέξιος καὶ ὁ μοναχὸς Θεοφάνῃς ἀποφοιτοι τῶν θεολογικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Καζὰν καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἡγούμενος τοῦ Ῥωσσικοῦ ἀρχιμανδρίτης Μισαὴλ καὶ ὁ δικαῖος τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἱερώνυμος ὑπεστήριξαν τάς Ὀρθοδόξους θέσεις εἰς αὐτὴν τὴν διαμάχην.
Βαρύνουσα ὅμως ἦτο ἡ γνώμη τοῦ ἐπὶ 45ετίαν, ἐγκλείστου γέροντος Καλλινίκου τῶν Κατουνακίων (1853-1930), ὁποῖος «ἔφθασεν εἰς ὕψη θεωρίας καὶ ἠξιώθη θείων ἐκλάμψεων κατὰ τὴν ἄσκησιν τῆς νοερᾶς προσευχῆς». Οὗτος ὁ μακαριστὸς γέροντας -ἄριστος γνώστης τῆς ῥωσσικῆς γλώσσης- ἔστειλεν ὑπομνήματα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ῥωσσίας καὶ τὸν Τσαρομάρτυρα Νικόλαον Β’ ὅπου ἀπεδείκνυε μὲ ἐπιχειρήματα ὡς αἱρετικὴν τὴν διδασκαλίαν τῶν Ὀνοματολατρῶν οἱ ὁποῖοι, ὡς ἔλεγεν «ἄφησαν τὸ κεφάλι καὶ λάτρευαν τὴν σκούφιαν».
Ποῖοι ἦσαν οἱ ὀπαδοὶ καὶ οἱ χρηματοδόται τῶν αἱρετικῶν Ὀνοματολατρῶν, οἱ ὁποῖοι πίστευαν ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ οὐσία του;
Πρῶτος καὶ καλύτερος ὁ ἱερομόναχος Ἀντώνιος Μπουλατόβιτς πρῴην ἀξιωματικὸς τοῦ Ῥωσσικοῦ στρατοῦ ὁ ὁποῖος πολεμώντας εἰς τὴν Μαντζουρίαν ἐφόνευσεν,συμφώνως μὲ μαρτυρίας τῆς ἀδελφῆς του, δεκάδας Κινέζους.Ὁ Μπουλατόβιτς εἶχε σπουδάσει νομικὰ καὶ ξένας γλώσσας. Ἄλλοι ὀπαδοὶ ἦσαν ὁ Ῥῶσσος φιλόσοφος καὶ πρίγκηπας Εὐγένιος Τρομπετσκόι καὶ ὁ πνευματικὸς τοῦ γ. Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ καὶ αἱρετικὸς π. Σέργιος Μπουλγκάκωφ καὶ οἱ τρεῖς ἄμοιροι θεολογικῆς παιδείας.
Τελευταῖος ὀνοματολάτρης τοῦ 20ου αἰῶνος ὑπῆρξε συμφώνως μὲ τὸν Μητροπολίτην Βολοκόλαμσκ Ἰλαρίωνα Ἀλφέγεφ ὁ γ. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ.
Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Ἀλφέεφ, ὑποστηρίζει τοὺς Ὀνοματολάτρας ἔχοντας μάλιστα γράψει δύο βιβλία δι’αὐτοὺς καὶ προσπαθεῖ να τοὺς ἀποκαταστήσῃ ἐκκλησιαστικῶς ἀνατρέποντας τὴν προεπαναστατικὴν καταδίκην των ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
Ἐσχάτως ἡ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἶναι στόχος τῶν συγχρόνων Ὀνοματολατρῶν.

    Μ.Π.
28 Φεβρουαρίου 2012
Μνήμη Βασιλείου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ
Σημ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντώνιος ἦτο ὑποψήφιος Πατριάρχης καὶ τὸ 1917 διωρίσθη Μητροπολίτης Κιέβου. Μετὰ κατέφυγε εἰς τὴν Δύσιν καὶ ἔγινε πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ῥώσσων τῆς Διασπορᾶς.Ὕπηρξε μέγας φιλέλλην καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.Ἐκοιμήθη δὲ τὴν 11ην Αὐγούστου 1936.Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010