st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
23 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.37 Τρία κείμενα περί τῆς Ἱερᾶς Μονής Βατοπεδίου (Δεύτερον Κείμενον) Ἐπιστολή πρός τήν Παναγίαν Βηματάρισσαν τήν Βατοπεδινήν
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Ἱανουάριος 2012. Ἀριθμὸς 37
Νο 37. January 2012
ISSN 1106-2843


     

Τρία κείμενα περί τῆς Ἱερᾶς Μονής Βατοπεδίου
(Δεύτερον Κείμενον)
Ἐπιστολή πρός τήν Παναγίαν Βηματάρισσαν τήν Βατοπεδινήν

Παναγία μου, ἐπιθυμῶ διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς νὰ καταγγείλω στὴν ἀδελφότητα ποὺ Ἐσύ φιλοξενεῖς ἐδῶ καὶ 20 ἔτη εἰς τὴν Μονήν Σου καὶ ἡ ὁποία δημοσίως, σὲ ὑβρίζει καὶ δαπανᾶ τὰ χρήματά Σου ἀσόφως.

Γνωρίζεις ἀσφαλῶς, Παναγία μου, ὅτι τὸ πολυτελέστατον περιοδικό ποὺ ἐκδίδει ἡ «Κυπριακή αὐτοκρατορική ἀδελφότητας» καταγόμενη δυστυχῶς ἀπό τὴν πατρίδα μου («Πεμπτουσία» τεῦχος 22, 2007) δημοσιεύει εἰς τὴν σελ. 18 φωτογραφίαν τῆς εἰκόνος σου καί σχετικόν ποίημα. Ἀλλά οἱ τρισάθλιοι δημοσιεύουν εἰς τὸ ἴδιον τεῦχος, σελίδα 131, διαφήμισιν τῆς ψηφιακῆ ΕΡΤ, δὲν γνωρίζω Παναγία μου, τὶ εἶναι αὐτό τό πρᾶγμα. Διαβάζομεν εἰς αὐτήν: Σινὲ... ἀλλάζει τὸ σενάριο τῆς ζωῆς σου. Τὸ σπίτι ἀλλάζει διάσταση. Καὶ χωρόχρονο. Καί σκηνικό. Καὶ πρωταγωνιστές. Ἀδιάφθοροι ὑπηρέτες τοῦ νόμου, αὐτοκαταστροφικοί ἐραστές γιὰ μιὰ νύχτα, cosmopolitan ἀριβίστες, δονζουανικοί ἀρχαιοκάπηλοι, ἰθαγενεῖς τοῦ Ἁμαζονίου, ἱάγουροι καί γατόπαρδοι, διασκεδαστικά cartoons καὶ ψηφιακές καλλονές».

Βλέπεις, Παναγία μου, ὅτι ἐξοδεύουν τὰ χρήματά σου διὰ νὰ βάλουν εἰς τὰ σπίτια μας, καὶ νὰ διαφθείρουν τὰ παιδιά μας, ταινίες μὲ «αὐτοκαταστροφικούς ἑραστές». Πῶς τοὺς ἀνέχεσαι, Παναγία μου.

Τοὺς περιμάζεψες ὅταν ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου τούς ἔδιωξεν νύκταν ἀπό τήν Κύπρον, τοὺς παραχώρησες τὴν ἱεράν μονήν Σου, τοὺς ἔκαμες ἀπὸ «μπατήρηδες», «σεΐ-χηδες». Καὶ πῶς Σοῦ συμπεριφέρονται;

α) Δίδουν τὴν θείαν Κοινωνίαν εἰς τὸν φιλοβουδιστικήν πρίγκηπαν Κάρολον τῆς Ἀγγλίας, συμπροσεύχονται μὲ αὐτὸν καὶ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἀπευθύνη χαιρετισμόν εἰς πα-σχαλινήν τράπεζαν τῆς μονῆς Σου. Ἡ μητέρα του, ὡς γνωστόν, ὑπέγραψεν θανατικάς ποι-νάς δεκάδων Κυπρίων ἀγωνιστῶν καὶ τοῦ δεκαεπτάχρονου μάλιστα μαθητοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τὸ ὁποῖον ἀφοῦ ἐτύφλωσαν μετὰ τὸν ἀπηγχόνισαν.

β) Περιφέρουν ὡς γυρολόγοι τὴν ἁγίαν ζώνην σου εἰς πολυεθνικάς ἑταιρείας καὶ αἰσχρούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

γ) Ὑποδέχονται καὶ τιμοῦν ἐξαιρετικῶς τὸν λατινόφρονα Πατριάρχην Κων/λεως καὶ τὸν προβάλλουν μέσω τοῦ αἰσχροῦ περιοδικοῦ των.

δ) Ὑποστηρίζουν τὸν ἀρχοικουμενιστήν Μητροπολίτην Λεμεσοῦ.
Καὶ τέλος προσπαθοῦν νὰ καταργήσουν τὸ ἄβατον τοῦ ἰδικοῦ σου Περιβολίου. Ναὶ, Παναγία μου, αὐτό ἐπιδιώκουν μὲ τὴν ἁγιοποίησιν τοῦ π. Σωφρονίου Σαχάρωφ,ἱδρυτοῦ τοῦ συνείσακτου μοναχισμοῦ. Τὸν ἀποκαλοῦν «μεγάλον θεολόγον, καὶ θεολόγον τοῦ ἀκτίστου φωτός» («Πεμπτουσία» , 25, 2007-2008).

Τολμοῦν νὰ τὸν συγκρίνουν μὲ τὸνἍγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν καὶ ὑβρίζουν τοὺς σήμερα ἑορταζομένους Τρεῖς Ἱεράρχας, τοὺς ἱεραφόντορας καὶ ἐπιγείους ἀγγέλους, τὰς κορυφάς τῆς θεολογίας οἱ ὁποῖοι σαφέστατα καταδικάζουν τὸν συνείσακτον μοναχισμόν μὲ τὰ σοφὰ συγγράμματά των.
Ἐάν, Παναγία μου, ἐπιτρέψεις εἰς τούς ἀναξίους φιλοξενουμένους Σου, μὲ τὸν πακτωλόν τῶν χρημάτων, τὰ ὁποῖα τοκίζουν εἰς τήν Marfin Bank , νὰ ἁγιοποιήσουν τὸν «ἰσάξιον» κατ’ αὐτούς μὲ τὸν Παλαμᾶν π. Σωφρόνιον. Τότε διὰ ποῖον λόγον νὰ μὴν μποροῦν αἱ γυναῖκες νὰ ἐπισκέπτωνται τὰς μονὰς Σου, ἐφ΄ ὅσον ἕνας νέος «θεοφόρος»πατέρας, ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, διατηρεῖ καὶ μετά τὸν θάνατον του μικτήν μονήν εἰς τό Essex, ὅπου συστεγάζονται 14 «μοναχοί» και 20 «μοναχαί» καὶ ἔχουν μάλιστα καὶ «ἐμπειρίας» τοῦ ἀκτίστου φωτός;

Σὲ ἐκούρασα, Παναγία μου, καὶ σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρέσης ἄν σὲ ἐλύπησα. Πρέπει ὅμως νὰ ἐπιβληθῇ μία τάξις εἰς τὴν ἀποχαλινωθῆσαν ἀδελφότητα τῆς μονῆς Σου, διαφορετικῶς λίαν συντόμως θὰ σὲ διώξουν μὲ τὰς πράξεις των ἀπό τόν ἰδικόν Σου οἶκον.Ἄλλωστε μὲ τὰἰδικά Σου χρήματα πολεμοῦν τὴς εὐσέβειαν. Μὲ τὰἰδικά Σου χρήματα προωθοῦν τὴν μεγάλην παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μὲ τὰἰδικά Σου χρήματα συμπεριφέρονται ἀλαζονικῶς ὡς ρωμαῖοι αὐτοκράτορες.

Παναγία μου, διῶξε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ὅλους τοὺς ἐχθρούς τοῦ Υἱοῦ Σου καὶ γενοῦἵλεως εἰς ἡμᾶς.

 

Μ.Π
30 Ἰανουαρίου, 2008
Μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010