st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.29 Προς τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἀγίου Ὅρους
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Φεβρουάριος 2011. Ἀριθμὸς 29
Νο 28. February 2011
ISSN 1106-2843


     
Προς τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἀγίου Ὅρους

Σεβαστοί Πατέρες,

εὐλογεῖτε

Μὲ ἄφατον ὀδύνην ἐπληροφορήθημεν τήν πρόσφατον προς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μοναχοῦ Κοσμᾶ Λαυριωτου ὁ ὁποῖος εἰχεν ἀναλώσει ὄλας τὰς δυνάμεις τοῦ εἰς τὴν ἐξ ἐρειπίων ἀνοικοδόμησιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὅσιου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ εἰς Καλαβρίαν τῆς Ἰταλίας. Τὸ ἔργον τοῦ ὕπηρξε σημαντικὸν ἀλλὰ καὶ ἐπώδυνον. Ὁ αἰφνίδιος θάνατος τοῦ ἐξέπληξε φίλους καὶ συμμοναστάς του καὶ ὅσοι γνωρίζουν τὰ πράγματα ἀποδίδουν τὸ λυπηρὸν γεγονὸς εἰς ἔντονον θλίψιν καὶ διαρκῆ πόνον ψυχῆς ποὺ τὸν κατέτρυχε συνεχῶς κατὰ τὰ τελευταία ἔτη τῆς ζωῆς του.
Μολονότι δημοσιεύτηκαν νεκρολογίαι ουδεμία ξ αὐτῶν ἀνεφέρθη λεπτομερῶς εἰς τὰς ἐπώδυνους περιπέτειας τοῦ π. Κοσμᾶ ποὺ προεκάλεσαν τὸν πρόωρον θάνατόν του. To Κέντρο μας  συγκέντρωνε ἀπὸ ἐτῶν πληροφορίας περὶ τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς τοῦ τόσον ἂπ εὐθείας ἐκ τοῦ ἴδιου του π.Κοσμᾶ ὅσον καὶ ἐκ στενῶν συνεργατων καὶ φίλων του.
Ὡς προκύπτει ἐκ τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν κάκιστον ρόλον διαδραμάτισε εἰς τὴν ὅλην ἐξέλιξιν τῆς ὕγειας τοῦ π. Κοσμᾶ κάποιος Τζιόρτζιο Μπαρόνε, Ἰταλὸς πρώην Ἰησουίτης μοναχὸς ὁ ὁποῖος αἰφνιδίως ἐγινε "ὀρθόδοξος" καὶ "μοναχὸς" εἰς τὴν Ἰταλίαν και αφου ἐχειροτονηθη καὶ "ἱερεὺς"(ἄγνωστον ἀπὸ ποιούς), προσεφέρθη νὰ συνεργασθῆ μετὰ τοῦ π.Κοσμᾶ καὶ νὰ γίνη μέλος τῆς Μονῆς Ἅγιου Ἰωάννου Θεριστοῦ. Ἐξ ὅσων στοιχείων γνωρίζομεν θὰ ἠδυνάμεθα εὐκόλως νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ὁ ἐν λόγω πρώην Ἰησουίτης κατεδίωξε δριμύτατα τὸν π. Κοσμᾶν καὶ τὸν ἐξεδίωξε ἐκ τῆς Μονῆς Ἅγιου Ἰωάννου Θεριστοῦ τοποθετώντας δύο Ρουμανους μοναχοὺς εἰς ἀντικατάστασίν του. 
Ὁ "ἱερομόναχος" αὐτὸς ἐμφανίζεται επισήμως κατὰ τὰ τελευταία ἔτη  ὡς Ἀρχιμανδρίτης Νεῖλος Βατοπαιδινός ἡγουμενεύων εἰς Μονὴν τῆς Ἰταλίας συμφώνως πρὸς τὰ Δίπτυχα τηε Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ 2011 καὶ φέρεται νὰ εἶναι στενὸς φίλος κάποιου ἀλλοῦ "μοναχοῦ" ὁ ὁποῖος ἀπησχόλησε τὴν ἑλληνικὴν Δικαιοσύνην ἒπ ἀρκετὸν χρόνον καὶ ὀνομάζεται Ἀπόστολος Βαβύλης. Οἱ δύο φίλοι επεσκέφθησαν πρὸ μηνῶν τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου ἂπ ὅπου καὶ διέρρευσαν φήμαι ὅτι ὁ ἐξ αὐτῶν "Βατοπαιδινός" προσεπάθησε νὰ ἐγγράψη καὶ τὸν μὴ Βατοπαιδινον φίλον του εἰς τὸ Μοναχολόγιον τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ὁπού εἶναι καὶ ὁ ἴδιος ἐγγεγραμμένος.
Ἐπειδὴ ἔχουν συγκεντρωθῆ εἰς τὸ Ἀρχεῖον μας συγκλονιστικαί λεπτομέρειαι καὶ στοιχεῖα περὶ τοῦ Βίου καὶ τῆς Δράσεως τῶν δύο φίλων, αἳ ὁποίαι ἐκθέτουν σοβαρώτατα τὸ Ἅγιον Ὅρος, κινούμενοι ἐξ ἄκρου σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἱερὸν Μοναχικὸν Θεσμὸν ἀπεφασισαμεν νὰ ἀπευθυνθώμεν πρῶτον πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα προκείμενου νὰ διαπιστώσωμεν ἂν εἰσθε ἐνήμεροι τῶν γεγονότων. Θὰ εἰμεθα δὲ εὐγνώμονες ἂν εὐαρεστηθῆτε νὰ μᾶς βοηθήσετε νὰ εὔρωμεν ἀπάντησιν εἰς τὰ κατωτέρω ἐρωτήματα προτοῦ ἐπιτρέψωμεν οἱανδήποτε διαρροὴν τῶν στοιχείων αὐτῶν πρὸς τα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
1) Εἶναι ὁ Νεῖλος Βατοπαιδινός κανονικὸς Ἁγιορείτης Μοναχὸς ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ Μοναχολόγιον τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου;
2) Ποιὸς τὸν ἔκαμε δεκτὸν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ;
3) Διετέλεσε πότε κατηχούμενος ποὺ καὶ πότε καὶ ἐπὶ πόσον χρόνον;
4) Ποιὸς ὕπηρξε Ἀνάδοχός του ;
5) Ἐβαπτίσθη ορθοδόξως διὰ τριπλῆς καταδύσεως καὶ που ή μήπως ἐγένετο δεκτὸς διὰ μύρου ;
6) Ποὺ ἐγένετο ἡ μοναχικὴ κουρά του ;
7) Διετέλεσε δόκιμος πρὸ τῆς κουρᾶς του καὶ ἐπὶ πόσον χρόνον;
8) Ἂν ἡ κουρὰ τοῦ ἐγένετο εἰς Ἰταλίαν ποιὸς τὸν ἔκειρε μοναχόν;
9) Ἐρχόμενος εἰς Ἅγιον Ὅρος διετέλεσε δόκιμός της Μονῆς στὴν ὁποία πρόσηλθε καὶ ἐπὶ πόσον χρόνον;
10) Ποιὸς τὸν ἔκειρε μοναχὸν καὶ τὸν ἐχειροτόνησε ἱερέα ποὺ καὶ πότε ;
11) Ἂν ἡ χειροτονία τοῦ ἐγένετο εἰς Ἰταλίαν προσεκόμισε Κανονικὸν Ἀπολυτήριον διὰ νὰ ἐγγράφη εἰς τὴν Μονὴν Βατοπαιδίου;Ποιὸς ὑπέγραψε τὸ ἀπολυτήριον αὐτὸ ;
12) Εἶναι ἐνήμερος ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας κ.Γεννάδιος τοῦ ἐπέβαλε ἰσόβιον ἀργίαν ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας καὶ ἐζήτησε τὴν καθαίρεσιν τοῦ ἀπό τον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην;
13) Γνωρίζει ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ὀτι κατόπιν τῆς ἐπιβληθείσης ἰσοβίου ἀργίας ἐνεγράφη εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ρουμανίας (Ἐξαρχία Ἰταλίας ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Σιλουανόν) καὶ ἔχει ἀναλάβει ἱερατικὰ καθήκοντα εἰς ρουμανικὴν ἐνορίαν παρὰ τὸ ὅτι εἶναι ἀργός;
14) Ποὺ ἐγκαταβίοι ὁ Βατοπαιδινός ἱερομόναχος Νεῖλος καὶ διατι δὲν ἐγκαταβίοι εἰς τὴν Μονήν του;
15) Τί προβλέπει ὁ ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου διὰ τοὺς ἀπουσιάζοντας ἐπὶ μακρὸν χρόνον μοναχούς της ;
16) Γνωρίζει ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ὄτι ὁ ἐν λόγω ἱερομόναχος εἶναι ἐγγεγραμμένος στὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἅγιου Ἰωάννου Θεριστοῦ, σὲ ἀδελφότητα Ρουμανικῆς Μονῆς στὴν Ρουμανία καὶ ἡγουμενεύων σὲ Μονὴ τῆς Ἰταλίας ;Ποὺ πράγματι ἀνήκει ;Ἔχει τὴν εὐλογία τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ ἀνήκει σὲ ἄλλες ἀδελφότητες ταυτοχρόνως;
17) Εἶχε τὴν εὐλογία τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ ἐπανδρώσει τὴν Μονὴν Ἅγιου Ἰωάννου Θεριστοῦ μὲ Ρουμάνους Μοναχοὺς ;
18) Γνωρίζει ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ἂν ὁ Νεῖλος Βατοπαιδινός οὐδέποτε διεγράφη ἀπὸ τὴν Ἰησουιτικὴν Μονὴν στὴν ὁποίαν ἄνηκε προτοῦ γίνη "ὀρθόδοξος", ἂν ἐπισκέπτεται συχνὰ τὴν Ἰησουιτικὴν Μονήν του κι ἀν  λαμβάνει Κοινωνίαν ἐξ αὐτῆς; Γνωρίζει ἂν λαμβάνει Κοινωνίαν καὶ ἀπὸ ἄλλες Παπικὲς δικαιοδοσίες καθὼς καὶ ἀπὸ "ὀρθόδοξους" οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο; Ἂν ναὶ τί ἔχει πράξει περὶ αὐτοῦ μέχρι τώρα;

Ἐν ἀναμονὴ τῶν ἀπαντήσεων σᾶς Σεβαστοὶ Πατέρες ἑξαιτούμεθα τὰς εὐχάς σας

Ὀρθόδοξον Κέντρον Πατερικών Μελετῶν
 Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός

Σημ.Η ἐπιστολή αὐτή ἐστάλη εἴς τήν Ιερά Κοινότητα τήν 20ην Φερβρουαρίου 2011 . Δυστυχῶς  ἡ Ι.Κ δεν ἀπήντησεν .Ο καθένας δύναται νά ἔξάγη τα συμπεράσματά του.

 

Μ.Π.

 

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010