st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.2 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1999)
 
header_aster_tes_efesou

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»

ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ

www.markoseugenikos.gr
info @ markoseugenikos . gr

agios_markos

«THE STAR OF EPHESOS»
PERIODICAL PUBLICATION
OF THE ORTHODOX CENTRE
FOR PATRISTIC STUDIES
“ST. MARKOS EUGENIKOS”

1, MARKOS EUGENIKOS WAY,
600-66 METHONE - PIERIA
MACEDONIA •- GREECE

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι»

P.G.160,105C

1392-1444
Περιοδικὴ Ἔκδοσις

Φεβρουάριος 1999. Ἀριθμὸς 2
Νο 2. February 1999
ISSN 1106-2843

« All the teachers of the
Church, all the Councils and
all the divine Scriptures
advise us to flee the heterodox
and to stay away from their communion».

P.O. 160, 105C

     
Ἔκτακτος Ἔκδοσις

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιότατοι,
Σκάνδαλο σκανδάλων σείει τὶς ἡμέρες αὐτές τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Ἀντιλαμβάνεσθε βεβαίως, ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ μέγα σκάνδαλο ἐξ αἰτίας τῆς κατ' οὐσίαν ἀθωώσεως ἀπὸ τὸ Συνοδικό Δικαστήριο τοῦ κατ' ὄνομα Χρυσοστόμου καὶ στὴν πραγματικότητα αἰσχροστόμου Μητροπολίτου Ζακύνθου.
Ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης προέβη σὲ αἰσχρὲς δηλώσεις διὰ τῶν μέσων ἐνημερώσεως δύο φορές. Ἔχει τὸ «δίς ἐξαμαρτάνειν» δημοσίως. Τὴν πρώτη φορὰ εἶχε δηλώσει, οὔτε πολύ οὔτε λίγο, ὅτι ἡ πορνεία δὲν εἶναι ἁμαρτία, ἀρκεῖ νὰ μὴν γίνεται μὲ τρόπο χυδαῖο. Ὅπως φαίνεται, κατά τὸν αἰσχρόστομο Μητροπολίτη ὑπάρχει καὶ σεμνή πορνεία! Ἡ πρώτη ἐκείνη δήλωσι δὲν προκάλεσε τὴν ἀναμενόμενη ἀντίδρασι, διότι δὲν σχολιάστηκε ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος καὶ δὲν ἔγινε γνωστή στὸ εὐρύ κοινό. Γι' αὐτὸ ὁ αἰσχρόστομος Μητροπολίτης προέβη στὴ δεύτερη δήλωσι μὲ περισσότερο θρᾶσος. Δήλωσε στὸ αἰσχρὸ περιοδικό Penthouse, ὅτι τὸ προγαμιαῖο σέξ δὲν εἶναι ἁμαρτία. Ἐνέκρινε τὶς προγαμιαῖες σχέσεις. Τὶς θεώρησε μάλιστα ὡς προϋπόθεσι γιὰ ἐπιτυχῆ γάμο!
Αὐτή ἡ δήλωσι τοῦ Μητροπολίτου Ζακύνθου ὑπέρ τῶν προγαμιαίων σχέσεων σχολιάστηκε εὐρύτατα ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος καὶ προκάλεσε μεγάλη ἀναστάτωσι στὸν πιστὸ κλῆρο καὶ λαὸ, ἐνῷ ὁ ἄκοσμος κόσμος, ποὺ καταφρονεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ κάνει τὰ δικὰ τοῦ θελήματα, χάρηκε γιὰ τὴ δήλωσι καὶ εἶπε: Νὰ, καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας ἐγκρίνει τὶς προγαμιαῖες σχέσεις! Φωτισμένος καὶ προοδευτικός Ἱεράρχης!
Ἡ δήλωσι τοῦ Μητροπολίτου Ζακύνθου δὲν συνιστᾶ ἁπλῶς ἁμαρτία, συνιστᾶ μεγαλύτερο κακό, πολύ μεγαλύτερο συνιστά αἵρεσι, τὴν αἵρεσι τοῦ Νικολαϊτισμοῦ, τὴν ὁποῖα μὲ σκληρότατη γλῶσσα καταδικάζουν οἱ ἀπόστολοι Πέτρος, Ἰωάννης καὶ Ἰούδας ὁ ἀδελφόθεος. Ὁ Μητροπολίτης Ζακύνθου δὲν εἶναι ἁπλῶς ἁμαρτωλός εἶναι αἱρετικός μὲ αἰσχρή αἵρεσι εἶναι Νικολαῖτης. Καὶ μὲ τὴν αἰσχρή δήλωσί του ὄχι μόνον ἐξωθεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλιστα τοὺς νέους, στὴν πορνεία, μεγάλη ἁμαρτία μὲ τραγικὲς συνέπειες καὶ σ'αὐτὴ τὴ ζωὴ, ἀλλά καὶ καθιστὴ, ὅσους πιστεύουν στὴ θεωρία του, αἱρετικοὺς, συναιρετικοὺς.
Τὴν πρώτη φορά, ὅταν ὁ αἰσχρόστομος Μητροπολίτης δήλωσε, ὅτι ἡ πορνεία δὲν εἶναι κακό, ἀρκεῖ νὰ μὴ γίνεται μὲ χυδαῖο τρόπο, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ δὲν ἐπελήφθη τοῦ θέματος. Τή δεύτερη φορά, ὅταν δήλωσε ὑπέρ τῶν προγαμιαίων σχέσεων καὶ δημιουργήθηκε τεράστιος σάλος, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἀρχή ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος. Καὶ τὶ ἔπρεπε νὰ γίνῃ; Δεδομένου, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ζακύνθου «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κήρυξε τὴν αἵρεσι τοῦ Νικολαϊτισμοῦ, καὶ μὲ ἐπανειλημμένες δηλώσεις τοῦ ἔδειξε ἀμετανοησία, ἔπρεπε ἀμέσως, μὲ συνοπτικὴ διαδικασία, νὰ καθαιρεθῇ ὡς αἱρετικός καὶ ν' ἀναθεματισθῇ. Αὐτό ἀπαιτοῦν ἡ θεόπνευστη Γραφή καὶ οἱ ἱεροί Κανόνες. Τὸ προηγούμενο Συνοδικὸ Δικαστήριο εἶχε καλή σύνθεσι καὶ θὰ καταδίκαζε τὸν Νικολαῖτη Μητροπολίτη. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ Μητροπολίτης Ζακύνθου ἐξαγόραζε συνεχῶς χρόνο τρενάροντας τὴν ὑπόθεσι, καὶ ἔλεγε: θὰ ἔλθῃ νέο Συνοδικό Δικαστήριο, ὅπου ἡ πλειοψηφία θὰ εἶναι φίλοι μου καὶ θὰ μὲ ἀθωώσουν. Καὶ πράγματι αὐτό συνέβη. Τὸ σημερινὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο στήν πλειονότητα τοῦ ἀποτελοῦσαν φίλοι τοῦ Ζακύνθου καὶ, ἀντί νὰ καθαίρεσῃ τὸν μέχρι τέλους ἀμετανόητο αἱρετικό, ἁπλῶς τὸν ἐπέπληξε καὶ οὐσιαστικῶς τὸν ἀθώωσε. Ὁ ἴδιος ὁ Ζακύνθου αἰσθάνθηκε τὴν ἀπόφασι ὡς θρίαμβο του. Αἰσθάνομαι, εἶπε, δικαιωμένος. Ἐπίσης προκλητικότατα εἶπε, ὅτι ἀνοίγει μιὰ νέα σελίδα γιὰ τὴν Ἐκκλησία! Ἀνάξιοι δὲ κληρικοὶ τῆς Ζακύνθου, ρομπότ τοῦ ἐνεκδιήγητου δεσπότη καὶ αὐθέντη τους, ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, τὸν χειροκρότησαν καθώς ἔβγαινε ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο, χειροκροτώντας ἔτσι τὴν πορνεία! Τέτοιοι κληρικοί πρέπει νὰ ξυρισθοῦν μὲ στουρναρόπετρα. Ἀλλ'εὐτυχῶς ὑπῆρξαν καὶ ἄξιοι κληρικοί στὴ Ζάκυνθο, ποὺ ἐξ ἀρχῆς ἔλαβαν θέσι κατά τοῦ σκανδαλοποιοῦ Μητροπολίτου καὶ διώχθηκαν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικό αὐτὸ δικτάτορα.
Ἡ ουσιαστική άθώωσι τοῦ αἱρετικού Μητροπολίτου Ζακύνθου κρατεῖ σὲ μεγίστη ἀναστάτωσι τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ λαὸ. Ὁ Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ) ἐπέκρινε μὲ δριμύτατη γλῶσσα τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασι τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καὶ δήλωσε, ὅτι χιλιάδες ἱερεῖς προστίθενται νὰ καταθέσουν τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἐξομολόγου-πνευματικοῦ σ' ἔνδειξι διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασι καὶ διότι τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως ἀποδυναμώνεται καὶ σταδιακὰ καταργεῖται. Πολλοὶ δὲ εὐσεβεῖς προβληματίζονται θέτοντας τὸ ἐρώτημα: Ἀφοῦ ὁ αἱρετικός Μητροπολίτης Ζακύνθου ἐκρίθη συνοδικής καὶ δὲν καθαιρέθηκε, ἀλλά παραμένει στή θέσι του καὶ ἡ Ἱεραρχία τὸν διατηρεῖ στοὺς κόλπους της καὶ κοινωνεῖ μαζί του, ἡ Ἱεραρχία αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξη ἢ κατέστη πλέον αἱρετική;….
Μακαριώτατε!
Τὸ Συνοδικό Δικαστήριο παρακαλοῦσε τὸν Μητροπολίτη Ζακύνθου νὰ ζητήσῃ συγγνώμην γιὰ νὰ τὸν ἀθωῴση. Ἀλλ' ἐκεῖνος ἐπέμεινε στήν αἱρετική θέσι του καὶ ἔμεινε ἀμετανόητος, ὅπως ὁ Διάβολος. Κρατοῦσε δὲ φακέλλους καὶ ἀπειλοῦσε, ὅτι θὰ βγάλῃ ἄπλυτα στή φώρα. Τὶ σημαίνουν αὐτὰ Μακαριώτατε; Μήπως εἶχε καὶ τὴν ἐπιστολή Ἠλία Ρ. Τούμπα πρὸς Σεραφείμ (1.9.1992);
Σεῖς, Μακαριώτατε, μετά τὴν ἐκλογῆ σας ὡς Ἀρχιεπισκόπου δηλώσατε, ὅτι δὲν θ' ἀνεχθῆτε ἀμοραλισμὸ, καὶ θὰ κάνετε κάθαρσι. Ἰδοὺ, λοιπόν, ἡ ὤρα νὰ ἐκπληρώσετε τοὺς λόγους σας. Ἀλλιῶς τὴν κατακραυγή γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασι τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου κατά τὸ μέγιστο μέρος θὰ βαστάσετε σεῖς. Ἐπιβαλλόταν στήν Ἱεραρχία ὁ Σεραφείμ; Καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπιβληθῆτε σεῖς;  Ὀφείλετε, Μακαριώτατε, ὅπως πρότεινε καὶ ὁ ἅγιος Καλαβρύτων, νὰ συγκαλέσετε πάραυτα τὴν Ἱεραρχία γιὰ καθαίρεσι τοῦ αἱρετικοῦ Μητροπολίτου Ζακύνθου, ἀλλὰ καὶ τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν, πού πρότειναν τὴν τελεῖα ἀθώωσί του καὶ κατέστησαν καὶ αὐτοὶ ὡς ὁμόφρονές του αἱρετικοί. Νὰ ἐπιβληθοῦν δὲ ποινὲς σέ ὅλους τοὺς Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι δὲν ψήφισαν καθαίρεσι τοῦ ἐνόχου καὶ ἐξευτέλισαν τὴν ἔννοια τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης. Καὶ ἂν, ὅ μὴ γένοιτο, οἱ περισσότεροι Ἱεράρχες ταχθοῦν πὲρ τοῦ Νικολαΐτου Μητροπολίτου Ζακύνθου, νὰ τοὺς καταγγείλετε στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ νὰ τοὺς ἀποκηρύξετε ὡς αἱρετικοὺς, νὰ ἐκλέξετε δέ, ὅσοι ἀπομείνετε Ὀρθόδοξοι, νέους εὐσεβεῖς Μητροπολῖτες καὶ νὰ ἐπανδρώσετε τὶς Μητροπόλεις ὅσων ἐκθρονισθοῦν, τῶν ὁμοφρόνων τοῦ Ζακύνθου καὶ ἀναξίων τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θὰ ἰδῇ σπουδαῖα προκοπὴ ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας.
Ἡ περίπτωσι τοῦ Ζακύνθου εἶναι σπουδαιότατη εὐκαιρία γιὰ ν' ἀποδείξετε, Μακαριώτατε, ὅτι εἴσθε ὄντως ὑπέρ τῆς καθάρσεως στήν Ἐκκλησία. Ἄν ὁ Ζακύνθου παραμείνη στή θέσι του, ἐξωφλήσατε! Ἄν ὁ Ζακύνθου καθαιρεθῆ καὶ οἱ ὁμόρφονές του, αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα σπουδαῖο δεῖγμα, ὅτι τὸ φαυλοκρατικὸ καθεστῶς τοῦ Σεφαφείμ δὲν θωπεύεται ἀπὸ τὸν Χριστόδουλο, ἀλλὰ πολεμεῖται γιὰ νὰ καταλυθῇ.
Ἡ μετά τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασι τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου αὐτοκριτικὴ καὶ ἀπόφασι τῆς Ἱ. Συνόδου, ὅτι καταδικάζει τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, δὲν σημαίνει τίποτε, καὶ εἶναι μᾶλλον γιὰ ἠλιθίους. Ἀλλ' οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι ἠλίθιοι. Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις εἶναι καταδικασμένες πρὸ αἰώνων ἀπὸ τὴ Γραφὴ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὶς καταδικάσῃ ἡ Ἱ. Σύνοδος!!! Ἐκεῖνο, ποὺ χρειάζεται, εἶναι νὰ καταδικασθῇ ὁ αἱρετικὸς Μητροπολίτης Ζακύνθου καὶ οἱ ὁμόφρονες καὶ ὑποστηρικταὶ του, γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ σκάνδαλο τῶν σκανδάλων, καὶ νὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία, πίστι καὶ ἠθική.

 

kriseis

Κρίσεις καὶ σχόλια

Σεβασμιώτατοι ἱεράρχαι.
Μελετῆστε προσεκτικὰ τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Χριστοδούλου διὰ τή χρήσι προφυλακτικῶν, ἀπὸ τοὺς νέους πού δὲν ἐγκρατεύονται διὰ σωματικὴ τους προστασία καὶ ἀπαντῆστε μας ἂν αὐταὶ εἶναι σύμφωναι μὲ τὴν θεόπνευστη Γραφὴν καὶ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἐάν ὄχι τότε ἐφαρμόσατε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας. Πάνω ἀπ' ὅλα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του.

Ὑπεύθυνος ὕλης: Μάριος I. Πιλαβάκης.

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010