st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.18 Ὁ ὁμολογητής μακαριστός γέρων Παϊσιος καί ὀ ἀρχιοικουμενιστής Σωφρόνιος τοῦ Essex
 
1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Μαϊος 2010 Ἀριθμὸς 18
Νο 18. May 2010
ISSN 1106-2843


     
Ὁ ὁμολογητής μακαριστός γέρων Παϊσιος καί ὀ ἀρχιοικουμενιστής Σωφρόνιος τοῦ EssexἘπειδὴ πολλοὶ προσπαθοῦν ἐναγωνίως νά ἀνακαλύψουν «πνευματικοὺς δεσμοὺς» μεταξὺ τοῦ σεβαστοῦ γέροντος Παϊσίου καὶ τοῦ πλανεμένου Σωφρονίου τοῦ Essex εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ὑπερασπισθοῦμε τὸ ὀρθοδοξoν φρόνημα τοῦ μακαριστοῦ γέροντος.
Ὅταν ὁ αἱρετικὸς καὶ ῥαββῖνος Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη διὰ πρώτην φορὰν τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν τῆς Ῥώμης τὸ 1967,ὁ γέρων Παϊσιος ἐταράχθη καὶ ἐλυπήθη πολύ.
Ὅλον τὸν πόνον καὶ τὴν θλῖψιν του ἐδιοχέτευσεν εἰς τὴν ἐπιστολήν πού ἔστειλεν εἰς τὸν ἀγωνιστὴν γέροντα μας ἀοίδιμον ἀρχιμανδρίτην π. Χαράλαμπον Βασιλόπουλον.
Οὕτως μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραψε ὅτι ὁ  κ.Ἀθηναγόρας φαίνεται ἀγάπησε μίαν ἄλλην μοντέρνα γυναῖκα πού λέγεται Παπικὴ Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμίαν ἐντύπωσιν ἐπειδὴ εναι σεμνή. Διὰ δὲ τοὺς φιλενωτικοὺς οἰκουμενιστὰς λέγει  ὅτι δέν ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματικὴ ,οὔτε φλοιό. Ξέρουν ὅμως νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καὶ ἑνότητα  ,ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δεν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει.
Ποία ὅμως ἦτο ἡ στᾶσις τοῦ πλανεμένου γέροντος τοῦ Essex;Τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεμβρίου 1967 ἔλαβε μέρος εἰς συλλείτουργον μεταξὺ τοῦ Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου λόρδου Michael Ramsey εἰς τὸν Καθεδρικὸν ναὸν  τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τὸ Λονδῖνον. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες προβλέπουν διὰ τοιαύτας φρικτὰς παραβάσεις καθαιρέσεις.
Ἑπομένως ὁ παρουσιαζόμενος ἀπὸ τοὺς μοναστηριακοὺς ἁγιορείτας ὡς ‘’ἅγιος’’ δέν εἶναι παρὰ ἔνας δεινὸς καί ἐκούσιος παραβάτης τῶν Θεοπνεύστων Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Ἂς παύσῃ ἐπιτέλους τὸ ἐπίσημον Ἅγιον Ὅρος νά τιμᾷ τὸν Σαχάρωφ ὡς ἅγιον καὶ νά μελετᾷ καὶ νά διαφημίζῃ τὰ κακόδοξα καὶ αἱρετικὰ ἔργα του.
Ἂς καταλάβουν ἐπιτέλους οἱ ἁγιορεῖται θαυμασταὶ του ὅτι ὅσην σχέσιν εἶχεν ὁ Βαρλαὰμ  ὁ Καλαβρὸς μὲ τὸν μεγάλον πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμὰν τόσην εἶχεν καὶ ὁ ὑβριστὴς τῶν πατέρων Σωφρόνιος τοῦ Essex!!!

athenagoras_sofronios_lord_ramsey

Συλλείτουργον Ἀθηναγόρου καὶ Λόρδου Ramsey εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας  Σοφίας τοῦ Λονδίνου μὲ συμμετοχὴν τοῦ Σωφρόνιου τοῦ Essex.

 Οἱ Προκαθήμενοι τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπί τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Ι.Ναού τῆς Ἀγίας Σοφίας .Ἀριστερά διακρἰνεται ὀ Σωφρόνιος τοῦ Essex

 

sofronios

«Τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεμβρίου 1967 ἔλαβε χώραν εἰς τὸν περίφημον καὶ καλλιμάρμαρον Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τοῦ Λονδίνου,Πατριαρχική  καὶ Συνοδικὴ Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβον μέρον ἐκτὸς τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβασμιότατοι Συνοδικοὶ Μητροπολῖται ,μέλῃ τῆς σεπτῆς Συνοδείας τοῦ Πατριάρχου,Χαλκηδόνος Μελίτων,Χαλδίας Κύριλλος,Νεοκαισαρίας Χρυσόστομος καὶ Σάρδεων Μάξιμος,ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Θυατείρων καὶ Μ.Βρετανίας Ἀθηναγόρας ,ὁ Σεβ Μητροπολίτης Γαλλίας Μελέτιος ,ὁ Ἡγούμενος τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Essex,π.Σωφρόνιος, ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Μητροπόλεως Γρηγόριος(νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων) καὶ ἄλλοι».

(Αρχιμανδίτου Ἁθανασίου Ι.Βασιλόπουλου, Ἀπό τήν πορεία ἀγάπης -Ἡ Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ .Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμεν.Πατριάρχου Αθηναγόρου εἰς Αγγλίαν ,Νοέμβριος 1967-Αθῆναι 1968)

lemesou athanasios Εἰς τὴν Κύπρον οἱ Σωφρονιακοὶ ἐπίσκοποι ἤτοι ὁ Βατοπαιδινὸς Μητροπολίτης Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος καὶ οἱ ὑποτακτικοὶ τοὐ χωροεπίσκοποι Ἀμαθοῦντος Νικόλαος , Λήδρας Ἐπιφάνιος καὶ Νεαπόλεως Πορφύριος πρωταγωνιστοῦν εἰς τὴν ’’ἐπικειμένην ἁποστολικὴν ἐπίσκεψιν’’(4 Ιουνίου2010) τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα τῆς Ρώμης Βενεδίκτου 16ου,ὑψηλοῦ προστάτου τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς παιδεραστῶν φραγκοπαπάδων.

Ό Όρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτής Επιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζούλιας(πνευματικόν τέκνον τοῦ Σωφρονίου τοῦ Essex) καί ὀ Σωφρονιακός ἁντιπρόεδρος ,καί μεταδότης τῶν θείων μυστηρίων εἰς τούς Κόπτας ,ὁ Μητροπολίτης Διοκλείας Κἀλλιστος Ware, εἰς παπικήν λειτουργίαν.Βατικανό 2006

Μ.Π.
(Μάριος Πηλαβάκης)
Θεσσαλονίκη 8 Μαϊου 2010

Μνήμη Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί
Ἀρσενίουτοῦ Μεγάλου
Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010