st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Σάββατο,
24 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.16 ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ & ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Μαρτίου 2010 Ἀριθμὸς 16
Νο 16. March 2010
ISSN 1106-2843


     
ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ & ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Οἱ βάρβαροι καὶ ἀπολίτιστοι Τοῦρκοι ἐβεβήλωσαν μὲ τὸν χειρότερον τρόπον τὰς ἱερὰς μονὰς καὶ ἐκκλησίας τῶν κατεχομένων περιοχῶν τῆς Κύπρου ἐπιβεβαιώνοντας διαχρονικῶς αὐτὰ ποὺ ἔγραφεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς διὰ τὴν κατάληψιν τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1430:

«Ἐχόρευσε καθ’ ἱερῶν βάρβαρος ἐναγής, ἠλάλαξεν ἐπὶ θυσιαστηρίων ἀψαύστων λυσσῶδες στόμα καὶ βέβηλον» (Ἀκάθαρτος βάρβαρος χόρευσε ἐπάνω εἰς ἅγια ἱερά λυσσασμένον δὲ καὶ βέβηλον στόμα ἐκραύγαζε δυνατὰ εἰς τὰ θυσιαστήρια τὰ ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται νὰ ἀγγίσῃ).
(Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μητροπολίτου Ἐφέσου, Ἑάλω Θεσσαλονίκῃ,
Θρῆνος γιὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1430, Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθῆνα, 1997, σ.42).

Οὕτῳ, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐγκλημάτων ποὺ διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι, μετέτρεψαν εἰς κοιτῶνα καὶ τὸ πάνσεπτον ἱερὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Κανταριωτίσσης, συνεχίζοντας τὸ λατινικὸν ἔγκλημα τῆς καύσεως τῶν 13 ὁσιομαρτύρων τῆς ἰδίας Μονῆς τὸ 1231.
Παρόμοιαν ὅμως βεβήλωσιν ἱεροῦ διέπραξαν καὶ οἱ παπικοὶ εἰς τὴν Πάφον, καὶ μάλιστα μὲ τὰς θερμὰς εὐλογίας τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, μετατρέποντας τὸ ἱερὸν τῆς μοναδικῆς ἐν Κύπρῳ ἐκκλησίας τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς («προστατευόμενον» ἀρχαιολογικὸν μνημεῖον!!!!) εἰς ἀποθήκην (ἴδε φωτογραφίας εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας http://www.markoseugenikos.gr/index.php?name=naos_agias_kyriakis_pafou)! Οὕτως συνεχίζουν «οἱ τοῦ Ἀντίχριστοι πρόδρομοι» κατὰ τὸν βυζαντινὸν ἱστορικὸν Νικήταν Χωνιάτην, τὴν παράδοσιν τῶν ἐγκληματιῶν σταυροφόρων τῆς Δ’ Σταυροφορίας οἱ ὁποῖοι καταλαμβάνοντας τὸ 1204 τῆν Κωνσταντινούπολιν εἰσῆλθον εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ ἔχυσαν τὸ  Αἷμα καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ ἔδαφος: «Τὸ δὲ φρικῶδες καὶ ἀκουόμενον, ἦν ὁρᾶν τὸ θεῖον αἷμα καὶ σῶμα Χριστοῦ κατὰ γῆς χεόμενον καὶ ῥιπτόμενον». Καὶ διὰ νὰ μεταφέρουν τὰ πολύτιμα σκεύη, οἱ πρόδρομοι αὐτοὶ τοῦ Ἀντιχρίστου εἰσήγαγον εἰς τὸ ἱερὸν «ἡμιόνους καὶ ὑποζύγια». (Νικήτα τοῦ Χωνιάτου, Βασιλεία Ἀλεξίου τοῦ Δοῦκα, P.G.139, 956B καὶ 957A).
Συμπερασματικῶς, δύναται κάποιος νὰ εἴπῃ ὅτι τόσον οἱ Τοῦρκοι ὅσον καὶ οἱ Παπικοὶ ὅταν τοὺς δοθῇ εὐκαιρία συμπεριφέρονται καὶ ἐνεργοῦν κατὰ τρόπον κτηνώδην καὶ βάρβαρον ὅπως οἱ πρόγονοί των.
Πραγματικὸς ὅμως ἔνοχος διὰ τὴν βεβήλωσιν τοῦ τρίκλιτου, ἱεροῦ ναοῦ (τοῦ μοναδικοῦ ἐν Κύπρῳ) ἀφιερωμένου εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγαλομάρτυρα Κυριακὴν) εἶναι ἡ Μητρόπολις Πάφου, τῆς ὁποίας ὁ Μητροπολίτης, καὶ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος, παρεχώρησε, χωρὶς φόβον Θεοῦ, εἰς τοὺς ἀβάπτιστους, κατὰ τὸν ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, παπικούς, τὸ 1986!
Τὸ 1970/71 ἐζοῦσαν εἰς τὴν Πάφον μόνον 5 παπικοὶ. Μὲ τὴν ἔμπρακτον ὅμως βοήθειαν τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ ἐξάρχου τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα τῆς Ρώμης (ὑψηλοῦ προστάτου τῶν παιδεραστῶν φραγκοπαπάδων) τὸ Λατινικὸν Πατριαρχεῖον Ἰεροσολύμων ἵδρυσεν τὸ 1992 τὴν Λατινικὴν ἐνορίαν τῆς Πάφου (Paroecia Latina- Paphos). Καὶ μετὰ ἀπὸ 400 ἔτηπρῶτος φραγκόπαπας ἐγκαθίσταται πανηγυρικῶς εἰς τὴν Πάφον!!!
Σκοπός τῶν ὀργάνων τοῦ παποκαισσαρικοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ ἦτο νὰ δημιουργήσουν ἕνα προπύργιον εἰς τὴν πόλιν ὅπου οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας  ἐκήρυξαν διὰ πρώτην φορὰν ἐπὶ Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους τὸν Χριστιανισμόν. Τὴν σημασίαν τὴν ὁποίαν δίνουν οἱ παπικοὶ διὰ αὐτὴν τὴν κοινότητα φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ νῦν Λατῖνος πατριάρχης Ἰεροσολύμων Fouad Twal προτοῦ ἐνθρονισθεῖ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2008, ἐπέρασε μίαν ἑβδομάδα «προσευχόμενος» μὲ τὸν φραγκόπαπαν John J. Sansour εἰς τὴν Πάφον!!! Καὶ ὅταν τὴν 29ην Ἰουνίου 2008 ὁ Πάπας Βενέδικτος XVI ἔδινεν τὸ Pallium (ὠμοφόριον) εἰς τὸν Λατινοπατριάρχην Fouad  εἰς τὴν Ρώμην, παρὸν ἦτο καὶ ὁ φραγκόπαπας John.
Ἐκεῖ ὅμως εὑρίσκετο ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου Πάπα καὶ ὁ νῦν Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος εἰς τὸν ὁποῖον μάλιστα ἀπέδωσαν ἰδιαιτέρας τιμὰς «ὡς διαδόχου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Πάφον»!!!
Ἑπομένως, ἔχοντας καὶ τώρα «τὰς εὐλογίας» τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου οἱ παπικοὶ τῆς Πάφου ὀργανώνονται μεθοδικῶς. Μεταξὺ ἄλλων ἀνεγείρουν μονὴν εἰς τὸ χωρίον Ἐπισκοπὴ ὅπου θὰ κοινοβιάσουν φραγκοκαλόγραιες ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα (τάγμα τῆς Βηθλεέμ). Ἐπέλεξαν δὲ αὐτὸν τὸν τόπον διότι ἐκεῖ ἠσκήτευσεν ὁ μέγας Ἰλαρίων!!! Εἰς τὸ Νέον Χωρίον ἔχουν κτίσει τὸν ξενῶνα τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ καὶ ἱδρύσει νηπιαγωγεῖον!!!
Ἐξ ὅσων συντόμως παραθέσαμε, φαίνεται ὅτι ἡ προσγείωσις τοῦ παπικοῦ ἀεροπλάνου εἰς τὴν Πάφον (καὶ ὄχι ὡς ἔπρεπεν εἰς τὴν Λάρνακαν) μόνο τυχαῖα δὲν εἶναι. Τὸ κλονιζόμενον ἀπὸ πλῆθος παιδεραστικῶν σκανδάλων κράτος τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖον παρουσιάζεται καὶ ὡς «Ἐκκλησία», ἐσχεδίασε μὲ κάθε λεπτομέρειαν τὴν εἰς Κύπρον ἐπίσκεψιν τοῦ ἀρχηγοῦ του καὶ ὑψηλοῦ προστάτου τῶν παιδεραστῶν φραγκοπαπάδων ὅλου τοῦ κόσμου!
Οὕτως καῖ μὲ τὴν σύμφωνην γνώμην τοῦ οὐνίτου ἐξάρχου του εἰς τὴν Κύπρον καὶ τῆς Ι.Σ. τῆς Κύπρου, ὁ ἀντίχριστος Πάπας προσκαλεσμένος ὡς ἀρχηγός κράτους, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἐπισκεφθῇ πρωτίστως τὸν Κύπριον πρόεδρον εἰς τὴν Λευκωσίαν, καταπατώντας ὅμως τὸ πρωτόκολλον, καταφθάνει εἰς τὴν Πάφον. Καὶ ὡς ἀρχηγὸς πλέον «Ἐκκλησίας» θὰ τελέσῃ φραγκολειτουργίαν πλησίον τοῦ βεβηλωμένου ἤδη ἱεροῦ ναοῦ τῆς ἁγίας καὶ μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ὅπου εὑρίσκεται καὶ ἡ στήλη τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου.
Τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων τῆς Κύπρου κατόπιν ἰσχυρῶν πιέσεων τῆς Κυβερνήσεως τοῦ δεδηλωμένου ἀθέου προέδρου, ἔδωσεν ἀντικανονικῶς ἄδειαν εἰς τὸν δῆμον τῆς Πάφου νὰ κατασκευάσῃ ξύλινον ἐξέδραν, ἐντὸς ἀρχαιολογικοῦ χώρου, ὅπου θὰ «λειτουργήσῃ» ὁ ἐξοχώτατος πρόεδρος τοῦ παιδεραστικοῦ κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ! (Φιλελεύθερος, Κυριακὴ 7 Μαρτίου 2010).
Ἀναπέμπομεν θερμωτάτην παράκλησιν εἰς τὸν Μέγαν τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολον Παῦλον, τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀπόστολον Βαρνάβαν, τὸν Μέγαν καὶ θαυματουργὸν Σπυρίδωνα, τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγαλομάρτυρα Κυριακήν, τὸν Μέγαν αἱρεσιομάχον Ἐπιφάνιον, τὸν Ἅγιον Νεόφυτον τὸν Ἔγκλειστον, τοὺς 13 Ὁσιομάρτυρας τῆς Καντάρας καὶ ὅλους τοὺς Κυπρίου ἁγίους ὅπως μὴ ἐπιτρέψουν εἰς τὸν ἀντιχριστον καὶ ἀρχιαιρεσιάρχην Πάπαν τῆς Ρώμης νὰ μολύνῃ μὲ τὰς δαιμονικὰς ψευδολειτουργίας του τὴν αἱμάσσουσαν ἀπὸ τὴν κατοχὴν τοῦ Ἀττίλα Κύπρον μας. Ἱερὸν δὲ καθῆκον τῶν εὐλαβῶν κατοίκων τῆς ξακουστῆς Πάφου εἶναι νὰ ἀπαιτήσουν ἐδῶ καὶ τώρα ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην τους νὰ πάρῃ  ἀπὸ τοὺς παπικοὺς τὸν βεβηλωμένον ναὸν τῆς ἁγίας καὶ μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς καὶ ἀφοῦ τὸν καθαγιάσῃ, νὰ τὸν ἀποδώσῃ ξανὰ εἰς τὴν ὀρθόδοξον λατρείαν.
Τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ μὲ τὸ λαθρεμπόριον ὅπλων ποὺ ὡς γνωστὸν διεξάγει ἐδῶ καὶ καιρὸν μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν καὶ τὰς ἄλλας «οἰκονομικάς» του δραστηριότητας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον διαθέτει πακτωλὸν χρημάτων διὰ νὰ κτίσῃ ὅσους «ναοὺς» ἐπιθυμεῖ.
Ἐν κατακλείδι κάνομεν ἔκκλησιν εἰς τὸν Βατοπεδινὸν Μητροπολίτην Λεμεσοῦ, τὸν Σταυροβουνιώτην Μητροπολίτην Τριμυθοῦντος, τὸν Μητροπολίτην Κυρηνείας, πρώην ἡγούμενον τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶς, τὸν Μητροπολίτην Μόρφου, πρώην ἀρχιμανδρίτην τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, τοὺς ἡγουμένους – ἐπισκόπους τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὸν Χωροεπίσκοπον Καρπασίας, ἀδελφὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης, καὶ ὑπεύθυνον τῆς Ἱερᾶς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ θέματα Αἱρέσεων νὰ τοποθετηθοῦν εὐθαρσῶς  ἔναντι τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα. Ἡ συνεχὴς σιωπὴ των ἑρμηνεύεται ὡς πλήρης συμφωνία μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπον.

«Τα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ σκάνδαλα και οι παιδοφιλικές δραστηριότητες των ιερέων είναι η πιο απτή απόδειξη ότι στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας ζει και βασιλεύει ο Διάβολος. Δεν λένε ψέματα όσοι ισχυρίζονται πως μέσα στα άγια δωμάτια υπάρχει ο «καπνός του Διαβόλου» (μια φράση που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1972, από τα χείλη του Πάπα Παύλου VI, ύστερα από κάποια
εξακριβωμένα περιστατικά παιδεραστίας.

Γκαμπριέλε Αμόρθ, «Οι αναμνήσεις ενός εξορκιστή» (βιβλίο έκδοσης 2010)
πηγή: www.tovima.gr/

Μ.Π.
(Μάριος Πηλαβάκης)
Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 2010

Μνήμη Κυρίλλου
Πατριάρχου Ἰεροσολύμων
Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010