st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Παρασκευή,
23 Φεβρουαρίου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ.15 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟΝ, ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
 

 


1392-1444
Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Φεβρουαρίου 2010. Ἀριθμὸς15
Νο 15. February 2010
ISSN 11062843

 

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟΝ, ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ
ΤΗΝ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΚΥΠΡΟΝ,
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΙΟΥΝΙΟΝ

 
           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπισκεπτόμενος τό Βατικανὸν, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2007, καὶ προσωνώντας τὸν Πάπαν τὸν ἐκάλεσεν ἐπισήμως νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Κύπρον λέγων πρὸς αὐτὸν:
«Ἁγιώτατε, Πάπα τῆς Ἀρχαίας Ρώμης καὶ ἐπίσκοπε τοῦ ἱστορικοῦ θρόνου τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου.
Ζητᾶμε τὴν στήριξη σας διὰ μέσου τοῦ ἀκαταμάχητου ὅπλου τῆς προσευχῆς - ὅμως  καὶ μὲ τὴνμ πατερικὴ σας κραυγὴ γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν ἀναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τῆς ἀρχαίας καὶ ἀποστολικῆς ἀδελφικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, αὐτοῦ τοῦ τόπουσυναντήσεως πολλῶν φυλῶν, θρησκειῶν, γλωσσῶν καὶ πολιτισμῶν της Μεσογείου καὶ Μέσης Ἀνατολής.
Σᾶς θέλουμε δίπλα μας! Διὰ μέσου ἡμῶν ὁ ἅγιος ἀπόστολος Βαρνάβας καλεῖ τὸν πρε­σβύτερο ἀδελφὸ του, τὸν ἅγιο ἀπόστολο Πέτρο, νὰ κάνῃ τὴν πρώτη ἐπίσκεψί του στὴν ταπεινὴ οἰκία του, καὶ νὰ δεχθῇ τὴν φιλοξενία της, , καὶ νὰ αἰσθανθῇ πὼς εἶνε καὶ δικό του σπίτι καὶ νὰ τὸ εὐλόγησῃ;
Σᾶς περιμένουμε, ἁγιώτατε, ὡς ἐπίσκοπο τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος προεδρεύει ἐν ἀγάπῃ, στήν Κύπρο, ἕνα νηςὶ τοῦ διαλόγου, τῆς δη­μοκρατίας, τῆς τιμιότητος, τῆς πίστεως, τοῦ μο­ναχισμοῦ, μνημείων καὶ ἔργων τέχνης! Εἴθε νὰ εὐδοκήσετε νὰ ἔρθετε σ' ἐμᾶς, γιὰ νὰ σᾶς ἀντα­ποδώσουμε τὴν ἀδελφικὴ φιλοξενία ποὺ μᾶς προσφέρατε αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ μείναμε στήν Αἰώνια Πόλι σας!
Ἁγιώτατε, διά πρεσβειῶν τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, προστατῶν τῆς ἐπισκοπῆς τῆς Ρώμης, τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καὶ τῶν ἁγίων σας ἀποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, προστατῶν τῆς Εὐρώπης, σᾶς προσφέρουμε τὶς ἐγκάρδιες εὐχές μας γιὰ ὑγεία, μακροημέρευσι καὶ Φωτισμὸ τοῦ ἁγιου Πνεύματος πρὸς ἐπιτυχίαν τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς σας ὡς κτιστοῦ τῶν γεφυρῶν μεταξὺ ἀνθρώπων, θρησκειῶν καὶ πολιτισμῶν.
(Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐνώπιον τοῦ Πάπα εἰς τὸ Βατικανὸν,
Σάββατον 16ην Ἰουνίου 2007, Χριστιανικὴ Σπίθα, φ.655, Ὀκτώβριος 2007, 4).
Ἡ προσφώνησις αὐτὴ ἀποτελεῖ μνημεῖον ἀπιστίας καὶ βλασφημὶας διότι καλεῖται ΖΩΟΠΟΙΟΝ καὶ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, τὸ ὁποῖον ὁ Πάπας καὶ οἱ ὁπαδοὶ του βλασφημοῦν ἐδῶ καὶ 1.000 ἔτη, νὰ φωτίσῃ αὐτὸν. Αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογικὴ κατάρτισις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καλύτερος του φίλος εἶναι ὁ αἱρετικώτατος Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος (Ἴδε Ἀνοικτὴν Ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀστὴρ τῆς Ἐφέσσου, Φεβρουάριος 1999, www.markoseugenikos.gr).
Ἑπομένως, πρῶτος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου προσεκάλεσεν τὸν Πάπαν καὶ τὴν 27ην Μαρτίου 2009, ὁ πρόεδρος Χριστόφιας τοῦ ἐπέδωσεν καὶ ἐπισήμως τὴν πρόσκλησιν.
Αὐτὸ ἄλλωστε φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα. Θὰ ἀφιχθῇ τὴν 4ην Ἰουνίου 2010 εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Πάφου ὅπου θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ Τοποτηρητὴς του καὶ ὁ Πρόεδρος Χριστόφιας. Ἀκολούθως θὰ ἀναχωρήσῃ διὰ τὸν ἀρχαῖον ναὸν (τρίκλιτον) τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς (Χρυσοπολιτίσσης) ὅπου εὑρίσκεται ἡ Στήλη τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καὶ θὰ τελέσῃ ὑπαίθριον διαβολικὴν λειτουργίαν (δυστυχῶς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ Τοποτηρητὴς του δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ συλλειτουργήσῃ μαζί μὲ τὸν Ποντίφηκά του διότι αὐτὸς ὡς «ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς» «λειτουργεῖ» πάντοτε μόνος του)!!!
Πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφερθῇ ὅτι τὸν μοναδικὸν αὐτὸν ἐν Κύπρῳ ναὸν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἔχει ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ ἔτη παραχωρήσει ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Πάφου, εἰς τὸ «Λατινικὸν» Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ λειτουργεῖ ἔκτοτε ὡς παπικὸς ναός.
Ἑπομένως, ὁ Πάπας ἐφικνούμενος εἰς τὴν Κύπρον δὲν πηγαίνει εἰς τὸ Προεδρικὸν διὰ συνομιλίας μὲ τὸν Πρόεδρον, ἀλλὰ εἰς τὴν Πάφον εἰς τὸν παραχωρηθέντα ναὸν ὅπου θὰ τελέσῃ  ὑπαίθριον «λειτουργίαν».
Ἡ παραχώρησις ὅμως ὀρθοδόξου ναοῦ εἰς τοὺς αἱρετικωτάτους παπικοὺς ἐπιφέρει εἰς τὸν παραχωρήσαντα ἐπίσκοπον καθαίρεσιν διότι ἔχει τελέσει Κανονικά ἀδικήματα. Παραβαίνει δὲ μεταξὺ ἄλλων καὶ τοὺς ἑξῆς Κανόνας: τὸν Ἱερὸν Κανόνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, 10ον Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, 88ον Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 7ον Κανόνα τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ 82ον Κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Καταφθάνει λοιπόν εἰς τὴν Κύπρον τὸν προσεχῆ Ἰούνιον ὁ ἀντίχριστος ἔνοικος τοῦ Βατικανοῦ ἐπισκεπτόμενος «τὸ δικὸ του σπίτι διὰ νὰ τὸ εὐλογήσῃ» καὶ «ἀγάλλεται τὸ πνεῦμα τοῦ κολασμένου προκατόχου του (τὸν ὁποῖον προσκυνεῖ καὶ ὡς ἅγιον) Γρηγορίου τοῦ Θ’ (εἰσηγητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως) ὁ ὁποῖος τὴν 19ην Μαΐου 1231 ἔκαψεν ζωντανοὺς εἰς τὴν Λευκωσίαν τοὺς 13 Μάρτυρας τῆς Παναγίας τῆς Κανταριωτίσσης. Βεβηλώνει ὅμως ὁ ἀβάπτιστος, κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ τὴν Στήλην τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διότι ἡ παναφετικὴ Ἐκκλησία του διὰ πολλῶν παπῶν (συμπεριλαμβανομένου μάλιστα καὶ τοῦ ἰνδάλματός του Πάπα Βενεδίκτου τοῦ 14ου – 1920)  ἀναθεμάτισαν καὶ κατεδίκασαν κάθε ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος δὲν θὰ δεχόταν ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔπαιρνεν ἐντολὰς ἀπὸ τὸν ἀπόστολον Πέτρον!!! Μάλιστα, ὁ πάπας Μαρτῖνος ὁ Ε’ ἀναθεμάτισε καὶ ἔκαψε ζωντανὸν δι’ αὐτὸν τὸν λόγον τὸν γενναιώτατον Τσέχον θεολόγον Ἰωάννην Χούζ τῷ …………..
Βεβαίως, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Τοποτηρητὴς τοῦ Πάπα εἰς τὴν Κύπρον.
Τρία ἔτη μετὰ τὴν ἀναγόρευσιν του εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα θεολογίας τοῦ παπικοῦ πανεπιστημίου τῆς Ῥώμης (16 Ἰουνίου 2007) ἑτοιμάζεται νὰ ὑποδεχθῇ «μετᾶ βαΐων καὶ κλάδων» τὸν προϊστάμενὸν του  Πάπαν τῆς Ῥώμης. ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ, καὶ δείχνει ἀπερίγραπτον ἀγνωμοσύνην πρὸς τὸν ἅγιον Νεόφυτον εἰς τοῦ ὁποίου τὸ μοναστήριον διετέλεσε ἡγούμενος. Περιφρονεῖ τὸν μέγα Σπυρίδωνα ὁ ὁποῖος τὴν 11ην-12ην Νοεμβρίου 1718 ὅταν οἱ Παπικοὶ εἰς τὴν Κέρκυραν προσεπάθησαν νὰ κτίσουν ἀλτάριον εἰς τὸν ναὸν του, ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος ἀνετίναξεν τὰς πυριδιταποθήκας των «ἀπώλετο δὲ καὶ πολύς λαὸς ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν ἐκ τε τῆς αὐλῆς τοῦ Ἡγεμόνος καὶ τῶν ἐκτός, ψυχαὶ ὡς ἐννεακόσιας».
Ὁ ἀντίχριστος Πάπας, ἑτοιμάζεται νὰ κατακτήσῃ τὴν Κύπρον καὶ ΚΑΝΕΙΣ μητροπολίτης ΚΑΝΕΙΣ ἐπίσκοπος, ΚΑΝΕΙΣ ἡγούμενος, ΚΑΜΜΙΑ ἡγουμένη, ΚΑΝΕΙΣ ἱερεύς, ΚΑΝΕΙΣ μοναχός καὶ ΚΑΝΕΙΣ (;) λαϊκὸς δὲν ὕψωσεν, μέχρι στιγμῆς τὴν φωνὴν διαμαρτυρίας διὰ τὸ τεράστιον ἔγκλημα ποὺ θὰ διαπραχθῇ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἐὰν ὁ Ἀντίχριστος Πάπας ἐπισκεφθεῖ καὶ βεβηλώσει τὴν Κύπρον μὲ τὰς διαβολικὰς λειτουργίας του, τότε ἄς ἀναμένουν οἱ Κύπριοι τὸν καταποντισμὸν τῆς πατρίδος των. Ἄς παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ κτυποῦν συνεχῶς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν βεβήλωσιν της ἀπὸ τὸν Πάπαν Βοϊτύλαν τὸ 2001.
Τὸ αἶμα τῶν μαρτύρων τῆς Καντάρας ἄς εἶναι ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ὅσων θὰ συμβάλλουν ἐνεργῶς ἀλλὰ καὶ  διὰ τῆς διαβολικῆς σιωπῆς των εἰς τὴν ἐπικειμένην ἐπιδρομὴν τοῦ Ἀντιχρίστου Πάπα εἰς τὴν Κύπρον καὶ ἄς μῆν ἴδουν ποτὲ ἡμέραν χαρᾶς.

Μαρὰν Ἀθά

 

Μ.Π.
(Μάριος Πηλαβάκης)


Μνήμη Α' καὶ Β' εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Προδρόμου

Ὑπεύθυνος ὕλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος ἐκδόσεως: Θεσσαλονίκη.

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010