st.markos.thumb

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"
  Πέμπτη,
18 Ιανουάριου 2018
  ΑΡΧΙΚΗ   |   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   |   ΜΕΛΗ   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   NEWSLETTER   |   SITEMAP
greek flag
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  τ52.ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ 14 ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ΡΩΣΙΚΑ)
 1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις
Μάρτιος 2016. Ἀριθμὸς 52
Νο 52. March 2016
ISSN 1106-2843

     

 

НЕ ИМЕЮЩИЙ ОСНОВАНИЙ В ЭККЛЕСИОЛОГИИ И СВЯЩЕННЫХ КАНОНАХ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР ПРЕДПРИНИМАЕТ ПОПЫТКУ ПРИЗНАТЬ ЛЮЦИФЕРИАНСКИЙ, СИНКРЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕЖХРИСТИАНСКИЙ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКУМЕНИЗМ (РЕЛИГИОЗНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ), ПРИЗНАЮЩИЙ, ЧТО ПАПИСТЫ И ПРОТЕСТАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕРКВАМИ, А НЕ ЕРЕСЯМИ, И ЧТО ВСЕ РЕЛИГИИ ГАРАНТИРУЮТ СПАСЕНИЕ. ЭТО СОБОР С УЧАСТИЕМ 14 АВТОКЕФАЛЬНЫХ ЦЕРКВЕЙ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ОДИН ГОЛОС, ТАК ЧТО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ НА ЭТОМ СОБОРЕ БУДУТ ТОЛЬКО 14 ГОЛОСУЮЩИХ, В ТО ВРЕМЯ, КАК ЭККЛЕСИОЛОГИЯ И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СРЕДИ ПРОЧЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗЫВА ТОГО ЖЕ САМОГО СОБОРА С УЧАСТИЕМ ДЕЛЕГАЦИЙ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ЦЕРКВЕЙ, НО ЧЛЕНАМИ КОТОРОГО БЫЛИ БЫ НЕ АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ, А ДЕЛЕГАТЫ-ЕПИСКОПЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ БЫ КАЖДЫЙ ПО ОДНОМУ ГОЛОСУ (14 АВТОКЕФАЛЬНЫХ ЦЕРКВЕЙ Х 24 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ КАЖДОЙ = 336 ГОЛОСОВ). ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ТАКОЙ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР ИЛИ ОТВЕРГАЕТЕ ЕГО, НА ЧТО, ИСХОДЯ ИЗ ЭККЛЕСИОЛОГИИ И СВЯЩЕННЫХ КАНОНОВ, ИМЕЕТЕ ПРАВО?  

 

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас… претерпевший же до конца спасется…» (Мф. 24:4,13).

Как известно, межхристианский и межрелигиозный экуменизм это неизменное религиозное учение сатанизма и теософии, которая является ответвлением первого. То есть это не какой-то новый продукт нашего времени, но неизменный продукт сатанизма, гностицизма и магии, то есть оккультизма, а наиболее известный его представитель – Симон Волхв. Еще гностик Мани использовал синкретический межрелигиозный экуменизм, смешав иудаизм, христианство и буддизм (см. Παν. Χρήστου, Ο Γνωστικισμός, Σίμων ο Μάγος, και Μανιχαϊσμός в Ελληνική Πατρολογία, том II, сс. 105-115, 136-137 и188-194). Межхристианский экуменизм есть движение, цель которого – объединить Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, то есть Православную Церковь, с еретическими папизмом и протестантизмом в одну религиозную организацию – христианскую религию во главе с ересиархом Папой. Межрелигиозный экуменизм – это движение с целью объединения единого христианства с другими религиями: иудаизмом, исламом, буддизмом и т.д. в одну религиозную организацию – зеленую всемирную религию, догматическими составляющими которой являются сатанизм, неоязычество (культ так называемой богини Земли) и вера в Антихриста, который, по словам Апостола Павла, по завершении этого люциферианского объединения религий навяжет всему миру культ себя в качестве бога, высшего всех почитаемых людьми богов или святынь (2 Фесс. 2:4). Экуменизм по-другому называется еще религиозной глобализацией – одной из трех ее видов. Другие два вида это экономическая и политическая глобализация, навязываемая новым мировым порядком.

Вселенский Патриархат примкнул к люциферианскому экуменизму в 1901 году, когда тогдашний Вселенский Патриарх Иоаким III стал родоначальником экклесиологоческой ереси, отрицавшей факт тождественности Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Символа Веры I и II Вселенского соборов исключительно Православной Церкви. В своем Окружном послании 1902 года к автокефальным Православным Церквам он самочинно признал, что с экклесиологической точки зрения парасинагоги папистов и протестантов будто бы являются церквами (ветвями христианства) (Ι. Καρμίρη, Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία, том ΙΙ. сс. 1034-1039). Экуменическая программа Иоакима III, а впоследствии Константинопольских Патриархов-экуменистов и, в особенности, Мелетия (Метаксакиса) и Афинагора (Спиру), которые весьма заметно ускорили продвижение экуменизма в Православную Церковь, среди прочего, предусматривала и предусматривает замену юлианского календаря папским григорианским, а также замену пасхалии, чтобы Православная Церковь могла праздновать Пасху вместе с папистами, созыв Всеправославного Собора, подготовительные работы к которому начались в 1930 году в Ватопедском монастыре, дабы на соборном уровне признать люциферианский экуменизм и, как следствие, отступить от Святого в Троице Бога, причем по инициативе тех, кто в силу своего звания и служения должен бы быть защитником Православной Веры.

Как через II-й Ватиканский или их ΧΧΙ-й Вселенский собор (1962-1965), который, конечно, зависел от Папы, новым мировым порядкам папистам был навязан люциферианский межхристианский и межрелигиозный экуменизм, точно так же сторонники этого порядка попытаются поступить в июне сего года и с Православной Церковью. А именно: к тем уже известным своим ересям, как то исхождение Святаго Духа и от Сына, протестантского типа примат власти Папы, которому подчиняется даже Вселенский собор, тварная благодать, паписты добавили и всересь люциферианского межхристианского и межрелигиозного экуменизма.    

По причине вышесказанного мы полагаем, что планируемый в июне 2016 года на Крите так называемый «Святой и Великий Собор», или Всеправославный Собор, является одним из существенных шагов экуменической программы Константинопольского Патриархата (решение о претворении в жизнь которой принято в 1923 году при Мелетии Метаксакисе), как это видно и из предсоборного текста под названием «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром». Этот текст является ключевым решением данного Лжесобора, поскольку на соборном уровне признает люциферианский межхристианский и межрелигиозный экуменизм и Всемирный совет церквей, который его систематическим продвигает и был основан теми, кто дергает за ниточки нового мирового порядка, дабы обслуживать свои религиозные, политические и экономические глобализационные цели. Этот предсоборный текст содержит следующие одно за другим ВСЕЕРЕТИЧЕСКИЕ расширительные толкования экклесиологических и сотериологических догматов Символа веры I и II Вселенского Соборов «Во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», включая в понятие Церкви во-первых: еретиков папистов и протестантов, а затем созданные по измышлению человеческому прочие религии (иудаизм, ислам, буддизм и т.д.), которые якобы являются иными путями «спасения» и «служения» тому, кого на манер софистов и неопределенным образом называют «Богом». Этот предсоборный текст был одобрен на Собрании Предстоятелей автокефальных Церквей в январе 2016 года в Шамбези (Швейцария) вместе с другими пятью (5) предсоборными текстами. Если принять во внимание и тот факт, что Константинопольский Патриарх самочинно отверг внесенное в 2015 году Священным Синодом Сербской Церкви предложение о том, чтобы включить в повестку дня будущего так называемого «Великого Собора» вопрос о признании в качестве Вселенских: 1) Великого Константинопольского Собора 879-880 гг. (VIII-й Вселенский собор), который состоялся при Константинопольском Патриархе Фотие Великом и с согласия представителей тогдашнего православного Папы Римского осудил как ересь мнения о том, что Святой Дух исходит и от Сына, а власть Папы простирается на всю Церковь; и 2) Великих Константинопольских Соборов при святителе Григорие Паламе 1341, 1347 и 1351 гг. (IX-й Вселенский Собор), которые осудили папскую ересь о тварной благодати, то жестоко заблуждаются те, кто продолжают питать иллюзии в отношении того, что этот Лжесобор во время своей работы сможет превратиться в Православный Поместный Собор. Следует отметить, что в сознании христоименитой полноты Православной Церкви, не считая, конечно, всееретиков-экуменистов, которые продолжают лишь формально оставаться ее членами, эти два Собора признаются в качестве Вселенских.

Как следует из богодухновенного толкования на книгу Апокалипсис преподобного старца Афанасия, игумена обители Комнинов в местечке Стомион Ларисы, то, что ангел дает Евангелисту Иоанну трость для того, чтобы измерить храм Соломона и жертвенник, но не двор и не сам Город Иерусалим, означает, что лжецерковь, то есть ненастоящие верующие: Предстоятели, епископы, клирики, монахи и миряне – верные лишь по имени, но не исповедующие веру со всей строгостью, не ведущие правильную духовную жизнь и с покаянием не приступающие к таинствам, как не имеющие защиту Святого в Троице Бога, подчинятся Антихристу. И лишь остаток Церкви не отступит от Богочеловеческой Личности Господа нашего Иисуса Христа, как уверяет Апостол Павел (Рим. 11:5) (см. Οσίου Γέροντος Αθανασίου της Μονής του Στομίου, Ερμηνεία στην Αποκάλυψη, Μάθημα 18ο, с. 164 на сайте: www.theognosia.gr).

А вот это пророчество из Апокалипсиса: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца (Апок. 11:1-2). Следуя церковной герменевтической традиции толкования Апокалипсиса, преподобный старец Афанасий из Стомийской обители таким образом богодухновенно толкует эти стихи:

«А двор…не измеряй. Этот внешний двор, ранее я приводил вам его план, его в расчет не принимай. Оставь и не измеряй его. Оставь его. Здесь обратите внимание. Это место представляет для нас весьма большой интерес. Это означает, что Евангелист Иоанн получает повеление не измерять этот внешний двор, т.е. этот двор не будет находиться под защитой Бога. Таким образом, внешний двор, который также является частью Церкви, святый град, который тоже Церковь, будут попраны язычниками, потому что не будут защищены Христом. И, напротив, защищено будет то, что измерено: храм, поклоняющиеся в жертвеннике и сам жертвенник. Странное дело. Получается, что половина Церкви так, а половина по-другому? Как такое может быть? Прошу внимания. Святый Град, я говорил вам ранее, что так называется Иерусалим, и мы очень часто видим, что, как в Ветхом, так и в Новом Завете, Иерусалим называется «Святым Градом». Но что это означает? Как видно, внутренняя часть Церкви останется неприступной и защищенной от нападений Антихриста. Но внешняя часть Церкви будет поругана. Внутренняя часть Церкви – это верующие, которые в разлагающемся мире всегда пребывают верными, окружают жертвенник и оказываются истинными поклонниками Бога. Внешняя часть Церкви – это все те, кто называет себя христианами, или хотят таковыми называться: еретики, теплохладные христиане и все то, что в Церкви связано с этим миром. В смысле обмирщенной Церкви. Она не получит защиту от Бога и будет попрана язычниками. Этот и есть обмирщенное христианство. Это и есть обмирщенная Церковь. Внешняя часть, незащищенная Христом, будет попрана язычниками, то есть людьми, не имеющими никакого отношения к Церкви. Насколько тяжелому осуждению со стороны Христа подлежит такое христианство, видно из этого повеления – не измерять эту часть Церкви» (Οσίου Γέροντα Αθανασίου της Μονής του Στομίου, Ερμηνεία στην Αποκάλυψη, Μάθημα 43ο, сс. 412-413, на сайте: www.theognosia.gr).

Продолжая свое толкование, преподобный старец Афанасий говорит: «Впервые повеление измерить тростью в книге Апокалипсис мы встречаем в 11-й главе. В стт. 1 и 2 ангел повелел Иоанну измерить храм и жертвенник земного Иерусалима. Иоанн получил ясное указание (на меня это место произвело весьма сильное впечатление, потому что я вижу, что оно сбывается в наши дни) измерить только храм и жертвенник за пределами храма. Остальную часть города он не должен был измерять. Все отцы согласны в том, что город – это Церковь, воинствующая «земная» Церковь. А когда ангел говорит ему: «А город не измеряй, потому что он предан на поругание язычникам», то здесь «измерение» означает защиту. Но защиту только одной части Церкви, а не всей, что находится на земле. Пусть вас это не удивляет. Ибо будут те: начальствующие и подчиненные, клирики и миряне, которые предадут Церковь и, конечно, не могут быть под защитой Бога. А потому и говорит: «Не измеряй остальную часть города» (Οσίου Γέροντα Αθανασίου της Μονής του Στομίου, Ερμηνεία στην Αποκάλυψη, Μάθημα 91ο, сс. 892-893, на сайте: www.theognosia.gr)

Патриарх Константинопольский Варфоломей жалким образом позорит соборный институт Церкви, превращая его в бюрократический механизм, с помощью которого навязывает синкретического типа межхристианский и межрелигиозный экуменизм нового мирового порядка, вовлекая в это и других Предстоятелей автокефальных Православных Церквей, хотя не должны бы они давать себя вовлекать. Стоит отметить, что в своем приветствии на семинаре, посвященном Всеправославному Собору и проходившем 23 марта 2016 года, епископ Банченский Лонгин (Украинская Православная Церковь Московского Патриархата), сказал, что: 1) Патриарх Московский Кирилл не обращает никакого внимания на епископов Русской Церкви (т.е. ведет себя в Русской Церкви как Папа) и 2) что, в п.5 Общего Заявления Папы Франциска и Патриарха Кирилла 12 февраля 2016 года на Кубе (https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html) содержится оскорбление святых отцов десяти веков. Здесь говорится, что: а) святые отцы по гордости разделили Восточную и Западную Церковь и б) прервали общение за отсутствием любви.

Соборный же институт Церкви, напротив, согласно апостолам и отцам, опирается на два основных догмата: триадологический и христологический. Подобно тому, как Три Лица Единой в Своем существе Троицы действуют соборно, так и воинствующая Церковь должна действовать соборно (Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς, Τριαδική Συνοδικότητα, η Εκκλησία ως Μυστήριο του Χριστού, Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αλήθειας – Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, том. 4, сс. 187-188, французское издание). Подобно тому, как во Втором Лице Святой Троицы, т.е. Господе Иисусе Христе, действуют соборно два Его естества (Αγ. Μαξίμου του Ομολογητή, Επιστολή 5, Ελληνική Πατρολογία, том 91, с. 484), так и в Его Теле, и, в частности, в Его воинствующей Церкви, должны соборно действовать божественное и человеческое начало, Святой Дух и верующие, которых в разных видах церковных соборов (Автокефальной Церкви, региональных и Вселенских соборах) представляют епископы их местных Церквей. Они имеют апостольскую власть и служение, дабы принимать решения путем голосования. Причем голосуют все епископы. Вместе со Святым Духом, а, не глумясь над Ним (как это было в случае лжесоборов, о которых говорится в истории Церкви). Епископы принимают решения по догматическим и пастырским вопросам своих церковных областей, а верующие (остальные клирики, монахи и миряне) в силу наличия особого или общего священства имеют право и должны либо принимать, либо отвергать соборные решения, относящиеся к вопросам веры. (Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς, указ. соч., сс. 192-196. также, Ι. Καρμίρης, Η διοργάνωσις της επιγείου Εκκλησίας και η σχέσις αυτής προς την επουράνιον, Εκκλησιολογία, сс. 365-808). В отношении равенства епархиальных епископов на соборах профессор Иоанн Кармирис замечает следующее:

1 – Каждая местная Церковь, состоящая под властью совершающего Евхаристию епископа, являет собой полноту Церкви и как Тело Христово реализуется в Божественной Евхаристии. Единая, Православная, Кафолическая Церковь обретается в единстве, равенстве и тождестве Благодати, Веры и Структуры Поместных Православных Церквей (т.е. епископов). А выражением ее единства служит Всеправославный или Вселенский Собор» (Εκκλησιολογία, с. 546). Следует отметить, что по разъяснению Патриарха Константинопольского Варфоломея, данному в августе прошлого года на собрание епископата Константинопольского Престола, будущий Всеправославный Собор не будет являться Вселенским, потому что в нем не участвуют паписты и протестанты. Такой вывод делается на основании еретического первого расширительного толкования члена Символа Веры I и II Вселенских Соборов: «Во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», каковое синкретическим образом вводит в состав Церкви Христовой папистов и протестантов.

2 – Во Вселенских (да и всех вообще) Соборах принимали участие с полными правами (т.е. и с правом голоса) только епископы, а именно: Патриархи, экзархи, митрополиты простые, т.е. епархиальные епископы» (Εκκλησιολογία, с.673).

3 – Авторитет всех Соборов подлежит высшему суду авторитета всей Церкви, не только епископов и прочих представителей духовенства, но и верующих (монахов и мирян), которые в своей совокупности заблуждаться в вере не могут, потому что имеют «помазание от Святаго» (1 Ин. 2: 20,27), знают истину и живут ею и все научены Богом (Ин. 6:45). Критерием рецепции Собора Телом Церкви в вышеуказанном смысле служит точное, согласно учению святых отцов, формулирование Собором Православной Веры. Законность Собора не является данностью a priori, завися от воли того, кто его созывает, или от числа составлющих его епископов и т.д. Однако зависит a posteriori от свободного признания его законности всеми местными Церквами (т.е. епархиями), в которых через Святого Духа действует Сам Христос. А равно и от рецепции его решений всей полнотой Церкви, состоящей из клириков и мирян, поскольку эти решения происходят от Надзирающего Святого Духа – «великого учителя Церкви» (Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατήχηση 16, 19, ΒΕΠ 39, 209), выражают общую веру и сознание, а также литургический и таинственный опыт и жизнь церковной полноты. Следует принять во внимание, что ДАР НЕПОГРЕШИМОСТИ ДАЕТСЯ ЦЕРКВИ В ЕДИНСТВЕ ВСЕХ ЕЕ ЧЛЕНОВ И МОЖЕТ ВЫРАЖАТЬСЯ ЕЮ ТОЛЬКО В ЕЕ ЕДИНСТВЕ И СОВОКУПНОСТИ (Εκκλησιολογία, 675-677).

Вовлекая в это и других Предстоятелей автокефальных Православных Церквей, хотя не должны бы они давать себя вовлекать, Константинопольский Патриарх жалким образом позорит соборный институт Церкви, превращая его в бюрократический механизм, с помощью которого следующим образом навязывает экуменизм нового мирового порядка:

1 – Вместо того, чтобы на так называемом «Святом и Великом Соборе» в июне 2016 года поставить на обсуждение вопрос об осуждении Всеереси (по словам святого Иустина Поповича) экуменизма, он выносит предсоборный текст «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», которым признает соборно люциферианский синкретического типа межхристианский и межрелигиозный экуменизм, как об этом говорилось выше. И, следовательно, несмотря на внешнее их признание, этот предсоборный текст стремится ниспровергнуть семь Вселенских Соборов. Это делается путем лицемерного, исполненного словами о любви, но невозможного с богословской точки зрения допущения возможности сосуществования Христа и Велиара-Люцифера, а также путем отказа в официальном признании VIII и IX Вселенским Соборам.

2 – Для того, чтобы обеспечить соборное признание люциферианского межхристианского и межрелигиозного экуменизма, Патриарх Константинопольский Варфоломей смог добиться, как не должно было бы, что Собрание Предстоятелей автокефальных Церквей проголосовало за принятие регламента. Согласно этому Регламенту, идущему вразрез с вышеизложенной вкратце православной экклесиологией:

а) Епископы, принимающие участие в Лжесоборе, лишены права личного голоса. Поскольку количество членов Лжесобора с правом голоса сведено к четырнадцати (14), так как, вместо того, чтобы быть Собором епископов, представляющих свои местные Церкви-епархии, самочинно, в полном противоречии с догматическим и каноническим преданием Церкви, Лжесобор превращается Собор четырнадцати автокефальных Церквей. Каждая автокефальная Церковь имеет только один голос. Представители каждой автокефальной Церкви числом двадцать три епископа плюс Предстоятель (Патриарх или Архиепископ), будут иметь только один голос – своей автокефальной Церкви, каковый формируется по результатам предыдущего исключительно между ними проводимого голосования по принципу большинства, что является внутренним делом каждой автокефальной Церкви – участницы Лжесобора. Необходимо отметить, что на предыдущих Великих или Вселенских Соборах, за исключением Первого Вселенского, куда приглашались все епископы, их участники приглашались как представители автокефальной Церкви, но на самих Соборах каждый епископ имел право личного голоса (см. Βασ. Σταυρίδου, Ο Συνοδικός Θεσμός εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, с. 271). В своем выступлении на Собрании Предстоятелей в январе 2016 года Патриарх Константинопольский Варфоломей также отверг принцип принятия решений на основе единогласия (ομοφωνία), за это высказались также и другие Предстоятели, произвольно толкуя этот принцип как консенсус (усвоив систему принятия решений, которая применяется во Всемирном совете церквей, см. Αναστασίας Βασιλειάδου, 3. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ΠΣΕ με συναίνεση, на сайте: Ορθοδοξία και το Μέλλον του Πολυμερούς Θεολογικού Διαλόγου,http://www.academia.edu/1920910/%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A4%CE%9F_%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D_%CE%A4%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A5), для того, чтобы:

1 – избежать прозрачности при подсчете голосов «за» или «против», т.е. просто фиксируя позицию тех, кто из участников Лжесобора – автокефальных Церквей, кто, возможно, окажется в меньшинстве;

2 – путем обмана вырвать подписи Предстоятелей и других представителей автокефальных Церквей – членов Лжесобора под решениями по шести соборным документам, и, в особенности, по ключевому предсоборному документу «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и, таким образом

3 – избежать той ситуации, при которой хотя бы одна автокефальная Церковь проголосует против ключевого решения Лжесобора, т.е. предсоборного текста «Отношения Православной Церкви…», а одна или более автокефальные Церкви не подпишут какое-нибудь одно или все соборные решения, как о том говорится выше.

б) Епархиальные епископы, которые не войдут в число членов делегаций своей автокефальной Церкви – участницы Лжесобора, равно, как и прочие члены Церкви, лишаются своих экклесиологических прав, поскольку Регламент Лжесобора самочинно утверждает, что с экклесиологической, догматической и канонической точек зрения решения собора носят обязательный характер. А это означает, что: 1) епархиальные епископы, не являющиеся членами Лжесобора, лишаются своего права и долга, опирающихся на равенство всех епископов и проистекающих из факта их епископской хиротонии a posteriori принимать или не принимать решения Лжесобора. И 2) прочие клирики, монахи и миряне лишаются своего права и долга, проистекающих из факта их особого или общего священства a posteriori принять или отвергнуть решения Лжесобора, касающиеся вопросов веры и, в особенности, экуменического текста «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», как об этом говорилось выше.  

            Следует отметить, что, как уже заявлял Патриарх Варфоломей в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре по случают присутствия Папы Франциска на празднике святого Апостола Андрея 30 ноября 2015 года, после того, как полностью идущий вразрез с догматико-экклесиологическим преданием по приведенным выше причинам Всеправославный Собор с соблюдением вышеуказанной процедуры проголосует за предсоборный текст «Отношения Православной Церкви…», следующим шагом будет общий лжесобор с участием папистов и православных экуменистов для соединения за общей чашей и догматического и административного подчинения автокефальных Православных Церквей Папе в качестве униатских на основании Кодекса канонов восточных католических (униатских) Церквей, изданного при Папе Иоанне-Павле II в 1990 году. Следует заметить, что помимо прочих ересей, паписты уже отяготили свою совесть всеересью синкретического типа межхристианского и межрелигиозного экуменизма, которую приняло подавляющее большинство из трех тысяч папских епископов на Втором Ватиканском или XXI-м Вселенском соборе папистов (1962-1965), как об этом уже говорилось выше. Как известно, этот Кодекс предусматривает существование следующих четырех видов униатских церквей sui generis, к которым будут отнесены автокефальные Православные Церкви: 1) Патриаршие Церкви sui generis (сюда будут отнесены автокефальные Церкви, являющиеся Патриархатами); Архиепископские Церкви sui generis (сюда будут отнесены автокефальные Церкви, Патриархатами не являющиеся; 3) Митрополичьи Церкви sui generis и 4) прочие Церкви sui generis (каноны 55, 151, и 155 того же самого Кодекса).

А поскольку именно так обстоят дела, мы задаем вам вопрос:

1 – Какой ответ в момент частного и окончательно суда над вами дадите Праведному Судие Христу, Великому Архиерею, вы – епархиальные епископы, вошедшие в состав делегаций автокефальных Церквей – участниц Лжесобора, если предстанете на Лжесобор, законным образом и, согласно канонам, не противясь его проведению, ибо он полностью противоречит догматическо-экклесиологическому преданию Церкви, потому что является не собором епископов [336 епархиальных архиереев из 14 автокефальных Церквей (24 епископа х 14 автокефальных Церквей)], но собором 14 автокефальных Церквей, которые и есть единственные его 14 участниц, или, даже если вы проголосуете «за» в рамках своей делегации для того, чтобы ваша автокефальная Церковь – участница лжесобора высказалась «за» или «против» и, в особенности, в отношении ключевого текста «Отношения Православной Церкви…», в котором соборно признается люциферианский межхристианских и межрелигиозный экуменизм и Всемирный совет церквей, систематически способствующий его продвижению и основанный теми, кто дергает за нити нового мирового порядка. Этот предсоборный текст содержит идущие одно за другим ВСЕЕРЕТИЧЕСКИЕ расширительные толкования экклесиологических и сотериологических догматов Символа веры II и II Вселенского Соборов «Во Единую, Святую, Собоную и Апостольскую Церковь», включая в понятие Церкви во-первых: еретиков папистов и протестантов, а затем созданные по измышлению человеческому прочие религии (иудаизм, ислам, буддизм и т.д.), которые якобы являются иными путями «спасения» и «служения» тому, кого на манер софистов и неопределенным образом называют «Богом»?

Поддадитесь ли вы последнему великому искушению истории, по словам Господа: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру (в Себя как Богочеловека) на земле?» (Лк. 18:8). ОТСТУПИТЕ ЛИ ОТ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, согласившись с невозможным с богословской точки зрения фактом сосуществования Христа Вселенских соборов с Люцифером экуменизма, сосуществования, признаваемого предсоборным текстом «Отношения…»?

2 – Какой ответ в момент частного и окончательно суда над вами дадите Праведному Судие Христу, Великому Архиерею, вы – епархиальные епископы, не вошедшие в состав делегаций своих автокефальных Церквей – участниц Лжесобора, если законным образом и, согласно канонам, не будете противиться его проведению, ибо он полностью противоречит догматическо-экклесиологическому преданию Церкви по вышеуказанным причинам, или если согласитесь отказаться от своего экклесиологочиского права и долга, опирающихся на равенство всех епископов и проистекающих из факта вашей епископской хиротонии a posteriori принимать или не принимать решения Лжесобора в отношении шести предсоборных текстов Собрания Предстоятелей и, в особенности, ключевого предсоборного текста «Отношения…», как об этом говорится в предыдущем параграфе под № 1?

Поддадитесь ли вы последнему великому искушению истории, по словам Господа, приведенным выше?

3 - Какой ответ в момент частного и окончательно суда над вами дадите Праведному Судие Христу, Великому Архиерею, вы, все прочие члены Церкви: клирики, монахи и миряне, если законным образом и, согласно канонам, не будите противиться его проведению, ибо он полностью противоречит догматическо-экклесиологическому преданию Церкви по вышеуказанным причинам, или, вы хотя бы согласитесь отказаться от своего права и долга, проистекающих из факта вашего особого или общего священства a posteriori принять или отвергнуть решения Лжесобора, касающиеся вопросов веры и, в особенности, экуменического текста «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», как об этом говорилось в параграфе 1?

Поддадитесь ли вы последнему великому искушению истории, по словам Господа, приведенным выше?

4 – Направите ли вы до момента проведения Лжесобора, т.е. до июня 2016 года письменный протест своим митрополитам и Священному Синоду вашей автокефальной Церкви и других Церквей, осудив его, как полностью противоречащий догматическо-экклесиологическому преданию Церкви по вышеуказанным причинам или может заявите, что никогда не примете его в качестве канонического собора, ни его решения по шести предсоборным текстам, и, в особенности, по экуменическому тексту «Отношения…», как об этом говорится в параграфе 1?

5 –ИСПОВЕДУЯ НАШУ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ, КОТОРАЯ, ПО СЛОВАМ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА ТОЛЬКО ОДНА И ОСВЯЩАЕТ (ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τομ. 15Γ, σελ. 57), подумайте над тем, будете ли вы прибегать и к другим формам законного и канонического протеста против проведения лжесобора, который полностью противоречит догматическо-экклесиологическому преданию Церкви по вышеуказанным причинам и путем смешения того, что невозможно смешать (с богословской точки зрения невозможно сосуществовать Христу с Велиаром-Сатаной), стремится заменить нашу Православную Веру сатанизмом, а также против принятия решений по шести предсоборным текстам, и, в особенности, по экуменическому тексту «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», как об этом говорится в параграфе 1?

«И сказал мне:…время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду (Господь) скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (Откр. 22:10-12).

 

КИРЬЯКОС КИРЬЯЗОПУЛОС

ПРОФЕССОР ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

В САЛОНИКАХ

"Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ", ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600 66, ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ. copyright 2010